قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت

پرسش و پاسخ دعوای ابطال

پرسش و پاسخ دعوای ابطال

نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است

مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا موضوع دعوی ابطال سند مالکیت است نه دعوی ملکیت و خلع‌ید، بنابراین لزوماً ملک موضوع سند مالکیت به‌عنوان تأمین خواسته قابل توقیف نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل‌وانتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نمود.