فقدان موضوعیت مهلت در دعاوی تصرف عدوانی

پرسش: آیا دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 158، 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت [می‌باشد] یا خیر؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

اتفاق‌نظر

تعیین مهلت یک‌ساله یا یک‌ماهه مربوط به قوانین نسخ شده سابق است. قانون جدید آیین دادرسی مدنی که اختلاطی از قوانین تصرف عدوانی سابق و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 است فاقد مهلت برای طرح دعواست و طرح پرسش موضوعیت ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

در ماده 161 قانون آیین دادرس مدنی مدت‌زمان مشخصی برای طرح دعوای تصرف عدوانی تعیین نشده و لذا بدون توجه به تاریخ تصرف، مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرف او مورد استفاده و تصرفش بوده و بدون رضایت وی با غیرقانونی از تصرفش خارج شده است. بدیهی است طبق مقررات ماده 162 قانون مذکور، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگری ثابت کند.