فروش ویژه انتشارات چراغ دانش

پک کتب حقوقی -کیفری و خانواده(۳۰% تخفیف)۱۱۵جلدپک کتب پرسش و پاسخ حقوقی و کیفری(۱۵% تخفیف)۲۷جلد
پک کتب حقوقی(۲۰%)تخفیف ۸۶جلد
پک کتب کیفری(۲۰%)تخفیف ۲۸جلد
پک کتب خانواده(۱۵%)تخفیف۲۲جلدپک کتب سرقفلی(۱۵%)۲۰جلد
پک کتب وکالت(۲۰%)تخفیف۳۶جلد
پک کتب قوانین نمودار درختی {رقعی}پک کتب قوانین نمودار درختی {جیبی}