غیرمالی بودن رأی داوری

رأی داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

شماره دادنامه: ۶۸/۱۸/۱۸

تاریخ رسیدگی:۲۳/۱۱/۱۳۶۸

خلاصه جریان پرونده

 ابتدا در تاریخ ۱۵/۸/۶۲ وکیل تجدیدنظر خواه به وکالت موکل خود به طرفیت شرکت تجدیدنظر خوانده به خواسته تعیین حکم مرضی‌الطرفین دادخواستی به دادگاه‌های عمومی حقوقی… تسلیم داشته که به شعبه هشتم ارجاع شده و ضمن آن توضیح داده به‌موجب قرارداد شماره ۲۲۸۰-۱۵/۱۰/۴۷ منعقده بین شرکت موکل و خوانده نمایندگی انحصاری فروش… که با هزینه شرکت موکل طرح آن ارائه شده و سفارش ساخت آن‌ها به شرکت خوانده داده شده برای مدت ده سال به موکل واگذار می‌گردد. شرکت موکل با صرف هزینه‌های فراوان و خدمات مستمر در طول مدت قرارداد عهده‌دار بازاریابی و فروش دیگ‌های مذکور آن هم در رقابت با دیگ‌های مجهز خارجی می‌گردد. شرکت خوانده برای جبران خدمات مذکور حتی قبل از انقضای مدت پنج سال دیگر قرارداد نمایندگی را تمدید می‌نماید. لازم به یادآوری است که در طول مدت قرارداد شرکت موکل علاوه بر هزینه‌های اولیه در خصوص بازاریابی به علت وجود دیگ‌های خارجی ضررهای زیادی متحمل شده که خوشبختانه در سال ۱۳۵۶ ورود دیگ‌های خارجی به ایران ممنوع شده و همان‌طور که فوقاً به عرض رسید شرکت خوانده که کاملاً به زیان‌های وارده به شرکت موکل در جهت بازاریابی و فروش این محصولات بیش از هرکس واقف بوده به منظور جبران هزینه‌های متحمله با تمدید پنج سال دیگر قرارداد موافقت می‌نماید و با این ایده که در سود حاصله از فروش دیگ‌ها در بازار پر رونق خسارات گذشته جبران گردد. هنگام فرا رسیدن انقلاب اسلامی ایران به علت عدم حضور مدیر شرکت خوانده در ایران شرکت مذکور تحت مدیریت دولتی قرار می‌گیرد با استقرار مدیران دولتی در کارخانه و با عنایت به جو روزهای اولیه انقلاب قرارداد فوق‌الذکر مورد توجه نمایندگان مستقر در کارخانه قرار نگرفته و از تحویل دیگ‌های مذکور به شرکت موکل ممانعت به عمل می‌آید و با مراجعات مکرر مدیران شرکت موکل هیچ‌گونه اقدام مثبتی از ناحیه شرکت خوانده در جهت احیای حقوق از دست رفته موکل معمول نمی‌گردد که ناگریز اقدام به انتخاب داور مرضی‌الطرفین گردید. داور مذکور پس از بررسی سوابق و مدارک حکم به حقانیت شرکت موکل صادر می‌نماید و حکم صادره مورد تأیید شعبه ۱۰ دادگاه عمومی … طی کلاسه ۶۰/۷۹۶ و ۶۰/۱۹۳ نیز قرار می‌گیرد.

به‌موجب رأی داوری شرکت خوانده ملزم به اجرای مفاد قرارداد تا آخر مدت گردید ولی متأسفانه زیان‌های ناشی از عدم تحویل دیگ‌ها به علت مندرج نبودن در متن دادخواست جزء موضوعات داوری قرار نمی‌گیرد. لازم است به عرض برساند خسارات مورد مطالبه موکل هزینه‌هایی است که موکل در طول مدت قرارداد متحمل گردیده و به هیچ وجه عنوان عدم‌النفع را ندارد زیرا همان‌طوری که فوقاً به عرض رسید پس از ممنوعیت ورود دیگ‌های خارجی و گرم شدن بازار فروش دیگ‌های داخلی شرکت خوانده می‌توانسته است بعد از انقضای مدت ده سال (مدت قرارداد) خود اقدام به فروش محصولات خویش نموده و سود بیشتری را به دست آورد. شرکت خوانده از این استفاده صرف‌نظر نموده و صرفاً به منظور جبران خسارات وارده به موکل در طول مدت قرارداد و به منظور قدرشناسی از وی قرارداد را برای مدت پنج سال دیگر تمدید می‌نماید که در مکاتبات فی‌مابین آن‌ها نیز مطلب فوق کاملاً محسوس می‌باشد. بر اساس محاسبه‌ای که شرکت موکل نمود سود حاصل از فروش این محصولات تا آخر مدت تمدید شده می‌توانسته خسارات و هزینه‌های مزبور را بپوشاند. به‌علاوه شرکت موکل به منظور اجرای قرارداد مذکور اقدام به گسترش شرکت خود و استخدام پرسنل نموده بود که پس از فسخ یک‌جانبه قرارداد و رکود عملیات مجبور گشته تمامی آنان را بازخرید و مرخص نماید که این خود رقم دیگری از خسارات وارده بر شرکت موکل را تشکیل می‌دهند. مطالب فوق طی اظهارنامه رسمی شماره… به شرکت خوانده اعلام و درخواست گردید برای فیصله دادن به این امر جلسه‌ای ترتیب داده شود و یا از طریق داور مرضی‌الطرفین پیش‌بینی شده در قرارداد اقدام قانونی در جهت حل موضوع به عمل آید ولی شرکت خوانده با آنکه مدت زیادی است اظهارنامه مذکور را رؤیت کرده تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در جهت خواسته مشروع و قانونی شرکت موکل به عمل نیاورده است.