عدم مغایرت داشتن وکیل و دعوای اعسار

داشتن وکیل دادگستری حکایت از تمکن مالی خواهان دعوای اعسار ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۷۱

تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی

در خصوص دعوی خانم ع.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت خانم ن.ب. و آقای ح.ص. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی. نظر به اینکه خواهان دارای وکیل می‌باشد و داشت وکیل حکایت از تمکن مالی فردی که دارای وکیل می‌باشد دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- بهلولی

رأی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.ب. در برابر آقای ق.م. با وکالت بعدی خانم ن.ب. از دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۸/۳/۹۱ شعبه محترم ۱۸۹ محاکم عمومی حقوقی تهران به نظر وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا اولاً: دلیل اثباتی ناتوانی در تأدیه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از سوی مدعی اعسار شهادت شهود و مدرک استشهادیه محلی اعلام گردیده که در مرحله نخستین مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته است. ثانیاً: هرچند دخالت وکیل به اعتبار حق‌الوکاله مربوطه شائبه مکنت نسبی مدعی اعسار را تداعی که البته دادگاه محترم بدوی با تکیه بر این موضوع حکم به رد اعسار صادر فرموده‌اند، لیکن در مانحن فیه به رغم هزینه اندک دادرسی به نظر می‌رسد در ارتباط با مدعی اعسار که فاقد هیچ نوع درآمدی بوده و یا لااقل دلیلی بر دارایی او اقامه نشده است مقررات حاکم بر مقوله اعسار حاکم و خصوصاً آنکه معافیت کنونی او هم مقطعی و زمینه استیفاء آن در آتیه محقق خواهد بود؛ بنابراین با عنایت به گواهی مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی مدعی اعسار (تجدیدنظرخواه) که مؤید عدم تمکن مالی نامبرده می‌باشد، لاجرم دادگاه بدواً دادنامه تجدیدنظر خواسته را در راستای مدلول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی نقض و سپس به استناد مواد ۵۰۴، ۵۰۶ و ۵۱۳ همان قانون حکم بر معافیت موقت خواهان اعسار از تأدیه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.