پرسش: آیا بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ رأی قطعی به طرفین در صورتی که طرفین ظرف مدت سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه ننمایند و بعد از مدت مذکور، زوج درباره پرداخت مهریه و سایر حقوق مندرج در گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید اجرای صیغه طلاق با گواهی مذکور ممکن و قابل اجرا است یا خیر؟

اتفاق آراء

با توجه به اینکه قانون صراحت دارد پس از قطعیت حکم، طرفین حق دارند ظرف مدت سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور به استناد حکم مذکور نمی‌توان صیغه طلاق را جاری نمود و نیاز به صدور گواهی مجدد است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

با توجه به‌صراحت قانون، پس از قطعیت حکم، طرفین حق دارند ظرف سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور، اجرای صیغه ممکن نیست؛ به عبارت دیگر، گواهی‌نامه از اعتبار ساقط و نیاز به صدور گواهی مجدد است.