پرسش: در خصوص طلاق توافقي پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده، ولي زوج حاضر نگرديده است؛ لذا خواهشمند است در خصوص اجرا يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمایید. ضمناً مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است.

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:

  1. در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به‌موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
  2. در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به‌علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظریه مشورتی شماره 806/93/7 مورخ 8/4/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارجاع گواهی‌های عدم امكان سازش توافقي جهت سازش به داوري و یا مراكز مشاوره

پرسش: نظر به اينكه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 تاكنون محاكم خانواده تشكيل نشده است آيا گواهی‌های عدم امكان سازش توافقي جهت سازش بايد به داوري و یا مراكز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ‌کدام؟

بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در حوزه قضائي شهرستان‌هایی كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه‌های عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه، صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده 91 را با رعايت ساير مواد و مقررات اين قانون دارند؛ بنابراین، با توجه به ماده 25 قانون مذكور، در صورت وجود مراكز مشاوره خانواده موضوع اين ماده، پرونده‌های طلاق توافقي به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده 16 همين قانون در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند؛ ولي با عنايت به ماده 27 قانون ياد شده در طلاق توافقي ارجاع امر به داوري منتفي است.

نظریه مشورتی شماره 718/93/7 مورخ 28/3/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خوداری زوج از انجام تعهدات در گواهی عدم امكان سازش

پرسش: با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 خواهشمند است اعلام فرمایید: در طلاق‌های توافقي كه گواهي عدم امكان سازش بين زوجين صادر می‌شود در صورت اجراي صيغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالي خود عمل نكند آيا با تقاضاي زوجه امكان صدور اجرائيه وجود دارد یا خیر؟

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فی‌مابین آن‌ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی‌نفع می‌تواند تقاضای صدور اجراییه به‌منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند؛ بنابراین، به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجراییه) به حقوق مالی نیست.