پرسش: طلاق به درخواست یکی از زوجین باید با توافق آنان باشد و یکی از آنان که طلاق به درخواست او بوده است یا با طلاق توافق داشته در دفترخانه حاضر نشود تکلیف چیست؟ آیا صیغه طلاق قابل اجراست، مخصوصاً اگر زوجه مالی به زوج از قبیل مَهر بذل کند؟ پاسخ را با امعان‌نظر به قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش و نظری 5576/7 مورخ 19/7/76 اداره حقوقی دادگستری و مقایسه این قانون و نظریه اداره حقوقی بیان کنید؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

این سؤال دو شق دارد، اول اینکه طلاق به تقاضای یکی از طرفین باشد و دوم آن‌که به‌صورت توافقی باشد اگر تقاضای طلاق به‌صورت توافقی باشد و خواهان یا خوانده، زوج باشد و جهت اجرای صیغه طلاق مراجعه نکند حکم اجرا نشده و صیغه طلاق اجرا نمی‌گردد و در مورد تقاضای طلاق غیر موارد توافقی و در مرحله اجرا بر اساس قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11 آبان 1376 عمل می‌شود.

نظر اقلیت

در هر دو مورد در هنگام اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق عمل می‌شود ولو آن‌که طلاق توافقی باشد و زوج، خوانده باشد و در دفترخانه حاضر نشود مطابق همان قانون صیغه طلاق اجرا می‌گردد.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

در فرض پرسش می‌توان چنین اظهارنظر کرد:

الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد و نامبرده از تسلیم گواهی عدم امکان سازش خودداری و یا پس از تسلیم به دفتر ثبت طلاق از حضور جهت اجرای صیغه طلاق امتناع نماید، با توجه به اینکه زوج محکوم‌له بوده و حتّی در صورت وقوع طلاق به لحاظ رجعی بودن آن حق رجوع دارد به طریق اولی می‌تواند از اجرای حکم و گواهی صادره اعراض کند.

ب) درصورتی‌که طلاق به تقاضای زوج باشد و زوجه از حضور در دفتر امتناع کند، صیغه طلاق با حضور زوج جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه خواهد رسید.

ج) درصورتی‌که طلاق به درخواست زوجه و یا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش با تقاضای طرفین و مبتنی بر سازش‌نامه باشد و زوج متعاقباً از حضور در دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق یا با حضور در دفترخانه از اجرای صیغه طلاق امتناع کند مطابق اطلاق بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد شد. در فرض سؤال نظر به اینکه طرفین به‌موجب صورت‌جلسه دادگاه، صلح و سازش کرد و بر مبنای آن و رعایت سایر مقررات آمره گواهی عدم امکان سازش صادر شده است که مبتنی بر لزوم عقد صلح است، زوجه نیز از مقررات بند مرقوم می‌تواند استفاده کند.