پرسش: در پرونده‌ای دادگاه به لحاظ توافق طرفین گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و طبق گواهی مزبور، زوج مکلف شده است ظرف مهلت مقرر (سه ماه اعتبار گواهی) کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مَهر وی را پرداخت و سپس اقدام به ثبت طلاق کند. قبل از انقضای مهلت گواهی عدم امکان سازش، زوجه با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه مَهر تقدیم کرده است. حال تصمیم دادگاه در این خصوص چه خواهد بود؟

نظر اکثریت

در این خصوص چون دادگاه قبلاً به موضوع رسیدگی کرده و با حضور داوران طرفین مسائل مالی ایشان حل و فصل شده و قرار بر این است که زوج در این مدت در قبال طلاق حقوق مالی زوجه را پرداخت کند (این موضوع در ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحاً بیان شده) لذا قبول دادخواست و رسیدگی مجدد با وجود اعتبار رأی قبلی کاری عبث و بیهوده است و دادگاه در این خصوص به لحاظ این‌که موضوع به کیفیت مطروحه فعلاً قابلیت استماع ندارد قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

در این خصوص دادگاه باید ضمن پذیرش دادخواست مطالبه مَهر وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور رأی کند؛ زیرا هرچند تکلیف مسائل مالی بین زوجین در گواهی عدم امکان سازش روشن شده است؛ ولی چون این قسمت از دادنامه ضمانت اجرایی کافی ندارد و زوجه نمی‌تواند بر اساس این حکم درخواست صدور اجراییه کند و حقوق خویش را استیفا نماید؛ لذا دادخواست وی کاملاً قانونی است و باید مورد رسیدگی واقع شود.

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

پس از صدور حکم طلاق برحسب مقررات ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 و تبصره سه ماده قانونی مزبور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر و نفقه و جهیزیه و غیره به‌صورت نقد است. در این صورت پس از صدور گواهی عدم امکان سازش دیگر مطالبه مهر به‌صورت دادخواست جداگانه وجهه قانونی نداشته و دادگاه می‌تواند با توجه به گواهی سابق‌الصدور قرار امتناع یا رد دعوا را صادر کند.

نشست قضائی (1) مدنی

مطالبه مهر از ناحیه زوجه در فرض سؤال منع قانونی ندارد؛ زیرا امکان انصراف طرفین از استفاده از گواهی عدم امکان سازش یا انقضای مهلت اعتبار آن وجود دارد و صرف صدور گواهی عدم امکان سازش کافی به مقصود نخواهد بود.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

استرداد جهیزیه موجود، پس از 3 ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق

پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از اجرای صیغه طلاق، کلیه حق و حقوق زوجه (مَهر- نفقه- جهیزیه) را نقداً پرداخت کند، آیا در چنین موردی زوج می‌تواند در خصوص پرداخت حقوق مذکور، دادخواست اعسار تقدیم کند؟

نظر اکثریت

در مواردی که زوج، متقاضی طلاق باشد و حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شود، نام‌برده محکوم‌له شناخته می‌شود و مکلف است بر اساس مندرجات رأی دادگاه و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان 1371، حق و حقوق زوجه را اعم از: مَهر، نفقه و جهیزیه قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً پرداخت کند و یا با زوجه در خصوص چگونگی پرداخت توافق کند.

نظر اقلیت

چون در قانون، حکم اعسار به‌صورت مطلق قید شده است چنانچه زوجین ظرف سه ماه، جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مراجعه کنند و سپس زوج اقدام به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد، منع قانونی برای پذیرش دادخواست وجود ندارد. مؤید این نظر، صراحت متن تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. مضافاً اینکه یک فرض قانونی در ماده 277 قانون مدنی وجود دارد، به این معنا که چنانچه در جلسه دادرسی، متعهد از حاکم تقاضا کند، حاکم می‌تواند مهلت عادله و یا قرار اقساط بدهد. حال وقتی حاکم می‌تواند اقدام بکند، تعهد هم می‌تواند پس از صدور حکم دادخواست اعسار تقدیم کند؛ زیرا در مواردی که حکم طلاق برحسب تقاضای زوج صادر می‌شود زوج نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه محکوم‌علیه تلقی می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

اعسار از محکوم‌به با توجه به قانون اعسار مصوب 1313 علی‌الاطلاق شامل مَهر زوجه نیز می‌شود. با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و نفقه، دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند؛ لیکن جهیزیه موجود را باید عیناً مسترد کند. لذا نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری چالوس در این حد تأیید می‌شود.

  1. نشست قضائی دادگستری سراب، اسفند 1383.
  2. نشست قضائی دادگستری چالوس، اردیبهشت 1380.