عدم استماع ادعای خلع‌ید به علت مالک رسمی نبودن

عدم استماع ادعای خلع‌ید

ادعای خلع‌ید به‌صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست، دلیلی بر عدم استماع نمی‌باشد.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۲

تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر به این‌که پذیرش درخواست خلع‌ید مستلزم احراز مالکیت خواهان‌ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۳۴۸- ۶/۳/۱۳۹۱ مالکیت خواهان‌ها بر پلاک ثبتی موصوف احراز نگردیده، لذا دادگاه مستنداً به بند ۱۰ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، در اجرای دادنامه شماره ۸۰۰۸۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ این دادگاه و لوایح تقدیمی چنین استنباط می‌نماید که اولاً: چون دلیل مالکیت خواهان‌ها مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ ۶/۵/۱۳۸۰ و ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ می‌باشد که طی مبایعه‌نامه‌های موصوف خواهان‌ها هریک، یک‌و‌نیم دانگ سهم مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی موصوف را از آقایان (ج.) و (الف) خریداری نموده‌اند؛ بنابراین از آنجایی که مستند مذکور سند عادی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر بوده و قابلیت تسری به ثالث را نداشته است؛

ثانیاً: جهت ملکی که سابقه ثبتی دارد سند عادی ایجاد مالکیت نمی‌کند بلکه این ثبت است که ایجاد مالکیت می‌نماید؛

ثالثاً: دعوی خلع‌ید بایستی علیه فرد یا افراد متصرف عدوانی طرح شود نه شخصی که خود را مالک و ذی‌حق در تصرف در حدود سهام خویش می‌داند. فلذا مستدلاً به آنچه گذشت دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها را غیرموجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۶۹- ۲۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد؛ زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص ]و[ به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض در نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد.[۱]

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه صفیری- امیری

 

مرکز استخراج و مطالعات رویه قضائی کشور، مجموعه آرای قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) مهر ۱۳۹۱، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۳، صص ۹۵-۹۶٫