پرسش: آیا در طلاق ولایی یا قضائی که بر اساس آن زوج، ملزم به طلاق دادن زوجه می‌شود. رجوع زوج از آن جایز است؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اول

 طلاق قضائی رجعی است و زوج می‌تواند در مدت عده از طلاق، رجوع کند زیرا به‌طورکلی طلاق بر دو نوع است: 1. رجعی 2. بائن و اصل بر رجعی بودن طلاق است مگر در موارد مصرح در ماده 1145 قانون مدنی که اقسام طلاق بائن را به‌صورت حصری، احصا نموده است و چون طلاق قضائی جزو هیچ‌یک از شقوق مندرج در این ماده نیست، باید به اصل رجوع کرد و آن را طلاق رجعی به حساب آورد.

 

 

نظر دوم

 طلاق قضائی رجعی است لیکن از آن‌جا که رجوع زوج به آن با فلسفه وضع قوانین و مقرراتی که به زن اجازه می‌دهد برای رهایی از عسر و حرج از دادگاه درخواست طلاق کرده و دادگاه پس از احراز عسر و حرج، زوج را ملزم به طلاق دادن همسرش کند، مغایرت دارد، حاکم دادگاه می‌تواند از باب ولایت و اعمال حکم ثانوی حق رجوع را از زوج سلب کند.

نظر سوم

طلاق قضائی غیر رجعی و در حکم بائن است زیرا رجوع مرد در طلاق قضائی، به دلیل مذکور در نظر دوم صحیح نیست و چون رجعی دانستن این نوع طلاق برای مرد، حق رجوع ایجاد می‌کند و سلب آن هم فاقد مجوز شرعی و قانونی است، باید احکام طلاق بائن را بر آن بار کرد و این نوع طلاق‌ها را در حکم بائن دانست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 اگر دادگاه با احراز عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد، حکم به طلاق، صادر کند، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد و به دلیل اقتضای امر، قابل رجوع بودن طلاق، موجب نقض غرض می‌شود؛ بنابراین، این نوع طلاق‌ها بائن تلقی می‌شود و نظر سوم ابرازی نشست قضائی دادگستری اصفهان، تأیید می‌شود.