پرسش: آیا در صورت احراز عسر و حرج می‌توان به زن اجازه طلاق داد؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

درصورتی‌که عسر و حرج زوجه مطابق ماده 1130 قانون مدنی اثبات شود از مواردی است که حاکم باید مرد را ملزم به اجرای صیغه طلاق نماید و مطابق قواعد شرعی و قانونی مدنی طلاق، ایقاعی است که در اختیار مرد است؛ بنابراین، به شخصی که نمی‌تواند صاحب حق باشد نمی‌توان اجازه اعمال حق را داد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 به‌صراحت ماده 1130 قانون مدنی: «چنانچه عسر و حرج زوجه احراز گردد دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسور نبودن اجبار، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».