پرسش: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق، آیا دعوا به خواسته ابطال طلاق‌نامه به علت وقوع طلاق در طهر مواقعه یا هر عذر دیگری مسموع است؟

 

ماده 1140 قانون مدنی بیان داشته: طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به‌طوری‌که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. پس در اینکه اگر زن در طهر مواقعه باشد طلاق باطل است شکی نیست؛ لذا دعوی ابطال طلاق‌نامه قابلیت استماع دارد و بر اساس ضوابط اگر پیگیری نماید قابل استماع است؛ البته قول زوجه مقدم است. اگر دلیل نداشت قول مرد مقدم است و ممکن است زوج همچنین ادعایی داشته باشد و منافعی هم داشته باشد. پس گواهی عدم امکان سازش به قوت خود باقی است و احراز قضیه با مجری صیغه طلاق است. موضوع در مسئله 12 و 13 جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام (ره) صفحات 292 و 293 نیز ذکر شده است.

نشست قضائی مورخ 23/10/89 استان قم.