پرسش: چنانچه حکم طلاق تبعه ایران از یکی از محاکم کشور بیگانه صادر شده باشد یا زوجین با مراجعه به یکی از مراکز اسلامی خارج از کشور مبادرت به اجرای صیغه طلاق نموده باشند، آیا طرح دعوای مجدد در محاکم داخلی به‌منظور تنفیذ واقعه مذکور ضرورت دارد؟ هرگاه حکم طلاق با رعایت مقررات احوال شخصیه کشور متبوع زوجین صادر شده باشد مراجع رسمی ثبت واقعه طلاق، حکم را چگونه اجرا خواهند کرد؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

اتفاق‌نظر

به‌موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه، همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال که حکم طلاق از طرف دادگاه کشور بیگانه صادر شده و یا اینکه صیغه طلاق از طرف مراجع غیررسمی اجرا شده زوجین برای تنفیذ و ثبت واقعه طلاق باید طبق مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و دادگاه پس از احراز اینکه طلاق با رعایت مقررات قانون کشور متبوع زوجین اجرا شده امر به ثبت واقعه مذکور صادر خواهد کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

باید حکم طلاق صادره از محاکم کشورهای بیگانه در محاکم قضائی ایران ضمن انطباق با ضوابط ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تنفیذ و تأیید گردد و در مرتبه تنفیذ و احراز جهات قانون مدنی در اجرای صیغه طلاق، دستور ثبت آن داده می‌شود.

 

امکان واگذاری داوری در امر طلاق به مؤسسات دولتی و خصوصی

پرسش: آیا می‌توان داوری را به مؤسسات دولتی یا خصوصی واگذار کرد؟1

اتفاق‌نظر

داوری در امر طلاق از خصایص افراد حقیقی است. آیه 40 سوره نسا بر اینکه داوران از بستگان زوجین باشند تأکید دارد. همچنین ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 نیز در تعیین داوران به افراد حقیقی نظر دارد و آیین‌نامه مربوط به داوری نیز با قید یک نفر از اقارب زوجین به افراد حقیقی نظر دارد؛ لذا ارجاع امر داوری به مؤسسات حقوقی چه دولتی و چه غیردولتی از جمله کمیسیون امور بانوان صحیح نبوده و مطابق قانون نیست و هرگاه به اقارب دسترسی نباشد یا از بین آنان افراد واجد شرایط موجود نباشد داور از بین افراد دیگر که صالح برای انجام داوری باشند انتخاب می‌شود؛ بنابراین، مؤسسات حقوقی نمی‌توانند به داوری مبادرت کنند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 داور اختصاصی زوجین در امر طلاق باید از بین اشخاص حقیقی و حتی‌المقدور از اقارب بنا به امر قرآن: «فبحثو حکماً من اهله و حکماً من اهلهاً» انتخاب شود و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به‌عنوان داور در طلاق انتخاب کرد.