پرسش: در صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق درصورتی‌که اعلام کنند زن باردار نیست آیا اخذ نظر پزشکی قانونی در این باره ضروری است؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

اخذ نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اخذ گواهی پزشکی قانونی در خصوص تست بارداری ضروری و تکلیف است از این رو صرف اعلام طرفین دعوا یا زن در مورد عدم بارداری کفایت نمی‌کند و دادگاه باید نسبت به اخذ گواهی مزبور اقدام کند و سپس نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم بگیرد.

نظر اقلیت

در فرض سؤال اخذ گواهی پزشکی قانونی توسط دادگاه لازم نیست و دادگاه می‌تواند بدون این گواهی جریان رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی را صادر کند زیرا فلسفه اخذ گواهی برای این است که برای دادگاه ثابت شود که زن حامله نیست وقتی خود زن یا هرکدام از زن و شوهر اعلام می‌کند بارداری در کار نیست دادگاه می‌تواند به این گفته اعتماد کرده و به کار خود ادامه دهد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 بنا به‌صراحت تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب نظر پزشک ذی‌صلاح آزمایشگاه مربوط در این باب الزامی است.