پرسش: آیا در صدور گواهی عدم امکان سازش که بر اساس توافق فی‌مابین زوجین صادر می‌شود نیازی به اتخاذ

تصمیم در مورد مهر و امور مالی زوجه است یا صرفاً باید به توافق اشاره کرد؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً

دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق به عبارتی گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و سایر موارد با توافق طرفین و نیازی به

ذکر در دادنامه نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 با توجه به اینکه توافق و رضایت طرفین در امور مربوط به خود از حمایت قانون برخوردار است دیگر مجالی برای دخالت محاکم قضائی

نیست، مگر اینکه نتیجه توافق حاصل نیازمند صدور گزارش اصلاحی یا رأی باشد. دادگاه‌ها مطابق توافق انجام شده اقدام به صدور رأی

می‌کنند. در مورد سؤال مطروحه که زوجین در خصوص جدایی خود نسبت به مَهر و حقوق متصوره زوجه و نگهداری اطفال توافق کرده

باشند، چون دفتر ازدواج و طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نمی‌کند، دادگاه‌ها صرفاً بر اساس توافق زوجین گواهی

عدم امکان سازش تنظیم می‌کنن

جنبه اعلامی یا اجرایی داشتن حکم طلاق

پرسش: آیا حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش جنبه اجرایی دارد یا جنبه اعلامی

اتفاق‌نظر

اجرای حکم طلاق هم جنبه اجرایی دارد و هم جنبه اعلامی.

به نحوی که اجرای حکم طلاق فی‌نفسه جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجراییه نیست

و دادگاه با اعلام قطعیت رأی به دفاتر طلاق، طرفین را به دفاتر معرفی تا نسبت

به اجرای صیغه طلاق اقدام کنند.

لکن مسائل مالی موضوع حکم در حکم طلاق نیاز به صدور اجراییه است و از طریق اجراییه صورت می‌گیرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

گواهی عدم امکان سازش که به‌منظور طلاق از دادگاه صادر می‌شود

فی‌نفسه جنبه اعلامی دارد و اگر منظور از طرح سؤال این باشد

که اجرای واقعه طلاق بر مبنای گواهی عدم امکان سازش محتاج‌الیه صدور اجراییه است

یا خیر پاسخ منفی است و صرف ارسال گواهی عدم امکان سازش سردفتر را مکلف می‌کند

با شرایط شرعی و قانونی مربوط به طلاق وقوع طلاق را ثبت کند.

در مورد الزامات مالی که ممکن است مورد لحوق حکم دادگاه خانواده قرار گرفته باشد

با لحاظ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی احکام و تصمیمات دادگاه خانواده وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی

به تقاضای ذی‌نفع اجراییه صادر می‌شود و مطابق همان مقررات به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.