پرسش: خواهان دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه کرده و در جلسه اول قرار ارجاع امر به داوری صادر و به طرفین اخطار شده ظرف بیست روز یک نفر واجد شرایط داوری به‌عنوان داور معرفی کنند. طرفین علی‌رغم ابلاغ مکرر از معرفی داور امتناع کرده‌اند. دادگاه نیز به لحاظ اینکه داور در اختیار ندارد نمی‌تواند به‌موجب ذیل ماده 2 آیین‌نامه رأساً داور منصوب کند. به خواهان اخطار می‌شود در صورت عدم معرفی داور، به لحاظ اینکه بدون اخذ نظر داور اتخاذ تصمیم ماهوی در پرونده میسور نیست دادخواست، ابطال خواهد شد و خواهان علی‌رغم ابلاغ، اقدامی در جهت تأمین نظر دادگاه نکرده است. در چنین فرضی تکلیف دادگاه در خصوص این پرونده چیست و استناد قانونی تصمیم متخذه چه خواهد بود؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

دادخواست خواهان به‌موجب ماده 95 از قانون آیین دادرسی مدنی ابطال خواهد شد.

نظر اقلیت

ابطال دادخواست وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید داور معرفی کند و در صورت عدم امکان، پرونده باید مقید به وقت احتیاطی شده تا امکان تعیین داور از طرف خواهان و یا دادگاه فراهم شود.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 اصولاً در دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش و جدایی زوجین، دادرس دادگاه باید حتی‌المقدور نسبت به اصلاح ذات‌البین اقدام و مانع جدایی شود. قانون‌گذار برای جلوگیری از طلاق، مقرر داشته در صورت عدم موفقیت دادرس دادگاه در صلاح و سازش زوجین، هرکدام از آن‌ها داوری تعیین و به دادگاه معرفی می‌کنند، داورها مکلف‌اند در جهت اصلاح طرفین و جلوگیری از جدایی تلاش کافی مبذول و نتیجه اقدام خود را به دادگاه اعلام کنند. سپس دادرس دادگاه با توجه به اقدامات قبلی خود و توجه به نظر داورها تصمیم قطعی می‌گیرند. حال اگر طرفین در انتخاب داور کوتاهی کرده و داوری به دادگاه معرفی نکنند و دادگاه با ارسال اخطاریه به خواهان تذکر دهد در صورت عدم معرفی داور، دادخواست وی ابطال خواهد شد و چنانچه خواهان با رؤیت اخطاریه، داوری به دادگاه معرقی نکند ابطال دادخواست خواهان به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توجیه قانونی دارد.