پرسش: 1- محکمه با تحقق یا رعایت چه شرایطی در رسیدگی به اعتراض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌کند؟
پرسش: 2- آیا مدت قرار تأخیر اجرای حکم صادره در ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تمدید است؟

اتفاق‌نظر:
1- با توجه به ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث با چهار شرط ذیل‌الذکر می‌تواند قرار تأخیر اجرای حکم قطعی را صادر کند:
الف‌) معترض ثالث درخواست کند؛
ب‌) جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم غیرممکن باشد؛
ج) تأمین مناسب از فرد معترض ثالث اخذ گردد؛
د) مدت تأخیر اجرای حکم معیّن شود.
2- بله، چون صراحتاً در قانون منعی ذکر نشده، در صورت صلاح‌دید محکمه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث، می‌تواند مجدداً مدت تأخیر را تمدید نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی:
اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأیید است.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

 بررسی اعتراض طاری در مرحله تجدیدنظر
پرسش: در جریان دادرسی در دادگاه بدوی خواهان، رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر را به‌عنوان مستند ادعا مطرح و خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض طاری مطرح می‌کند. دادگاه بدوی التفاتی با امهال ماده 421 قانون آئین دادرسی مدنی نکرده و معترض ثالث نیز به تکلیف مقرر خویش در ماده یاد شده عمل نکرده است حال رأی بدون توجه به این اعتراض صادرشده است؛ اما تجدیدنظرخواه در ضمن تجدیدنظرخواهی خویش اعتراض طاری را مطرح کرده است. آیا اعتراض طاری مزبور با التفات به موارد فوق در این مرحله از دادرسی (تجدیدنظر) قابل‌بررسی است؟ تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟

 

اتفاق‌نظر:
چنانچه خوانده در خصوص رأی مستند ادعای خواهان، در دادرسی آن دخالت نداشته و قائم‌مقام محکوم‌علیه نیز تلقی نمی‌شد می‌توانست تحت عنوان معترض ثالث نسبت به رأی صادره اعتراض کند و دادگاه بدوی به جهت این‌که درجه وی پایین‌تر از دادگاهی بوده است که رأی معترض‌عنه را صادر کرده به استناد مواد 421 و 423 رفتار می‌کرد و به معترض اجازه می‌داد تا در فرجه مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و رسیدگی به دعوا را تا حصول نتیجه اعتراض به تأخیر می‌انداخت. حال که دادگاه بدوی به تکلیف خود عمل نکرده است و خوانده ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی اعتراض طاری خود را بیان داشته و درجه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دادخواست تجدیدنظرخواهی با درجه دادگاه صادرکننده حکم قطعی که مورد اعتراض شخص ثالث است برابر می‌باشد دادگاه تجدیدنظر ابتدا به اعتراض طاری رسیدگی و پس از آن در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اظهارنظر می‌کند. در واقع موضوع مخالف رأی با موازین قانونی تلقی می‌شود و این در صورتی است که رسیدگی به اعتراض به اصلی موضوع مؤثر می‌باشد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی:
دادرس دادگاه بدوی بدون توجه به دعوا طاری در خصوص دعوای اصلی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده که این تصمیم خلاف مقررات قانونی است. با توجه به مقررات ماده 423 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مورد اشاره صادر می‌شود مؤثر در دعوا مطروحه خواهد بود باید به معترض بیست روز مهلت داد که به دادگاه صالحه مراجعه و تقدیم دادخواست کند و تا حصول نتیجه اعتراض رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌انداخت در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی و انشای رأی می‌کرد. به هر تقدیر حکم صادره از دادگاه بدوی قابل‌تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر به چگونگی اعتراض رسیدگی و حکم قضیه را صادر می‌کند.