مطالبه سهم‌الارث پدری

شماره دادنامه:۲۵۶/۲۴

تاریخ رسیدگی:۶/۵/۷۱

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ظاهراً ۶/۹/۱۳۶۲ بانوان «الف» و «ب» و «ج» دادخواستی به خواسته مطالبه سهم‌الارث پدری مقوم به دویست هزار ریال علیه آقای «ک» به دادگاه حقوقی… تقدیم می‌دارند و توضیح می‌دهند که تمام اموال و دارایی مرحوم پدرشان که شامل دو باب خانه و خانه‌سرا و سه قفیز باغ مرکبات و پنج هکتار زمین‌های زراعتی می‌باشند تماماً در دست برادرشان (خوانده) است که از تحویل ارثیه پدری خودداری می‌نماید و فقط مبلغ دویست و پنجاه تومان بابت اثاثیه منزل پرداخت نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم به تحویل ارثیه که شامل خانه‌سرا و زمین می‌باشد داریم، در جریان رسیدگی آقای «س» به وکالت از خوانده در دعوا شرکت می‌نماید و طی لایحه وارده به شماره ۷۱۸۲-۱۶/۱۱/۶۲ اولاً: به میزان خواسته اعتراض می‌نماید؛

 ثانیاً: دفاع می‌کند که پدر اصحاب دعوی هیچ‌گاه ۲ باب خانه سرا نداشته و دارای باغ مرکبات و ۵ هکتار زمین نبوده و به‌موجب صلح‌نامه‌های عادی مورخ ۳/۹/۱۳۲۵ و ۵/۱۱/۱۳۳۵ بانوان «د» و «ه‍» و «ت» و «الف» و «ج» و «ب» سهم‌الارث موروثی خود را به شرح دو فقره صلح‌نامه به موکل واگذار کرده‌اند. به‌علاوه پدر اصحاب دعوی مالک نبوده و در اصلاحات ارضی سند به نام موکل صادر گردیده، در مقام رسیدگی به اعتراض به میزان خواسته کارشناس خواسته را مبلغ چهل و چهار میلیون و نهصد و هفده هزار و چهارصد و پنجاه ریال تقویم می‌نماید. فتوکپی انحصار وراثت ضمیمه می‌شود قرار تحقیق و معاینه محلی انجام می‌یابد، پس از تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو سرانجام دادگاه با کسب نظریه مشاوره به این استدلال که همه وراث طرف دعوی قرار نگرفته‌اند قرار رد دعوی صادر می‌نماید. قرار در تاریخ ۲۰/۹/۷۰ به خواهان‌ها ابلاغ می‌شود. نام‌بردگان در تاریخ ۱/۱۰/۷۰ تجدیدنظرخواهی به عمل می‌آورند. پس از انجام تبادل لوایح پرونده به این شعبه ارجاع می‌گردد. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهند.

رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور

«اولاً: تجدیدنظرخواهی بانوان «د» و «ه‍» چون در مرحله بدوی شرکت نداشته‌اند قابل رسیدگی نمی‌باشد؛

ثانیاً: خواهان‌ها در دادخواست مطالبه سهم‌الارث نموده‌اند و استنباط دادگاه مبنی بر اینکه دعوی مطروحه تقسیم ماترک می‌باشد صحیح به نظر نمی‌رسد؛ لذا قرار تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌گردد تا با توجه به ادعای خواهان‌ها و مدافعات خوانده در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر به عمل آید.»[۱]