پرسش: قانون طلاق و ازدواج آیا هنوز مشمول تشریفات است؟ اگر در طلاق توافقی، بعد از چند جلسه زوجه از توافق منصرف شود تکلیف دادگاه چیست؟

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اکثریت

لایحه قانون حمایت خانواده بر اساس رعایت تشریفات لازم نبود ولی ظاهراً آیین دادرسی مدنی فعلی با سکوت، تابع تشریفات نبودن این‌گونه دعاوی را قبول نکرده و فعلاً باید آن‌ها را تابع تشریفات آیین دادرسی بدانیم.

نظر اقلیت

عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند و قانون حمایت خانواده مصوب 1353 خاص است و با تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نسخ نشده است. در نتیجه دعاوی مربوط به طلاق و ازدواج تابع تشریفات آیین دادرسی نیست.

اتفاق‌نظر

در صورت انصراف زوجه از توافق، خواسته تغییر کرده و پرونده باید بسته شود و متقاضی طلاق مجدداً دادخواست بدهد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

رسیدگی به اختلافات ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و در حدود اصول و قواعدی که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مقرر داشته و نیز آن قسمت از قانون حمایت خانواده مصوب 1356 که نسخ نشده تعارضی با مقررات جدید‌التصویب ندارد و مورد عمل واقع می‌گردد. در دعوای طلاقی که دادخواست به توافق طرح شده، چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم نهایی هریک از زوجین از طلاق منصرف و از تقاضای طلاق عدول کند، درخواست زوجین مردود اعلام و هریک از زوجین که تقاضای طلاق کند باید مستقلاً و حسب مورد با ذکر مبانی و جهت تقاضا، دادخواست علی‌حده مطرح کنند.