ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد.

پرسش: آقای (الف) برای تأمین جنس مغازه آقای (ب) که فرزندش است، اجناسی را از آقای (ج) خریداری کرده به آقای (ب) تحویل می‌دهد و در قبال ثمن آن چک، به آقای (ج) بدهد، قرار به این بوده که وجه چک را آقای (ب) بپردازد آقای (الف) به لحاظ عدم پرداخت وجه چک از سوی آقای (ب) به مغازه آقای (ب) مراجعه در غیاب آقای (ب) و در حضور فروشندگان اجناس، تعداد یکصد و دو عدد دامن زنانه را شمارش و اظهار کرده برای تأمین وجه چک این اجناس را می‌برد با توجه به سؤال مطروحه،

آیا موضوع سرقت تحقق یافته است؟

در صورت منفی بودن پاسخ آیا اقدام آقای (الف) دارای وصف مجرمانه است؟

نظر اکثریت

با توجه به سؤال مطروحه جرم ارتکابی سرقت نیست لیکن ربودن تحقق یافته است و مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا عنصر ربودن غیر به طور پنهانی در موضوع سؤال محقق است و مرتکب با علم و آگاهی از این‌که اجناس متعلق به پسرش می‌باشد عمداً اقدام بر برداشت اجناس کرده و سوءنیت عام و سوءنیت خاص هر دو تحقق یافته است و وفق ماده مرقوم قابل مجازات است.

نظر اقلیت

نه جرم سرقت تحقق یافته و نه عمل ربودن تا شمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات باشد؛ زیرا آقای (الف) در قبال چک نسبت به برداشت اجناس آن هم در انظار فروشندگان اقدام نموده، عنصر ربودن مال غیر نیز در موضوع مانحن‌فیه متصور نیست به لحاظ فقد وصف جزایی قرار منع تعقیب یا برائت صادر خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

با توجه به اینکه مالکیت آقای (ب) بر یکصد و دو دامن زنانه محرز است، بردن آن‌ها بدون اذن مالک با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بوده و طبق ماده مرقوم قابل تعقیب و مجازات است.[۱]

[۱]. نشست قضائی دادگستری مشکین‌شهر، اردیبهشت ۱۳۸۵٫