پرسش: آیا زن می‌تواند به‌موجب وکالت‌نامه رسمی از سوی زوج درخواست طلاق کند؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

شهید اول می‌گوید: شوهر می‌تواند زن را وکیل کند که خود را طلاق دهد. همچنین محقق حلی نیز می‌گوید: جایز است وکیل شدن در طلاق دادن برای غایب اجمالاً و از برای حاضر بنا بر صلح. دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی جلد پنجم می‌گوید: هر امری را می‌توان به‌وسیله دیگری انجام داد مگر آن‌که قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد؛ بنابراین، کلیه اموری که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قراین و اوضاع و احوال دلالت بر آن نکند به‌وسیله غیر می‌توان آن را انجام داد. طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونی شوهر هم (ولی- وصی- قیم) نمی‌توانست آن را انجام دهد؛ بنابراین، شوهر می‌تواند به دیگری وکالت در توکیل غیر بدهد تا او را طلاق دهد همچنین می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد که خود را مطلقه سازد. لذا اگر وکالت رسمی ضمن عقد ازدواج و منوط به تحقق شرط باشد زن تنها در صورت تحقق این شرایط می‌تواند خود را مطلقه نماید و اگر وکالت به‌موجب سند رسمی باشد و حق توکیل داشته باشد می‌تواند برای زوج وکیل گرفته تا ادعای طلاق را در محکمه مطرح نماید؛ لیکن اگر حق توکیل نداشته باشد طرح دعوا به‌وسیله زن وکالت از سوی زوج به طرفیت خود چون اثبات ادعا و دفاع در مقابل آن بر عهده زن است با اصول دادرسی مطابقت نمی‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

نظر به اینکه توافق در طلاق از امور ترافعی نیست که مستلزم دخالت وکیل دعاوی باشد زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای درخواست طلاق اقدام کند.