پرسش: اگر موضوعی در خارج از دادگاه به داوری ارجاع شده و داور نظریه داده باشد، آیا ابلاغ نظر داور و اجرای آن طرفین یا یکی از آن‌ها میتوانند از دادگاه بخواهند و آیا این درخواست باید به‌صورت دادخواست با الصاق تمبر هزینه دادرسی باشد یا نه؟

 

نظر اول که با اکثریت اعلام شد

درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور که رأساً در خارج از دادگاه صادر شده باشد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بلامانع است و برای تقاضا نیازی به تنظیم دادخواست و الصاق تمبر هزینه دادرسی نیست و درخواست مذکور از دادگاهی باید به عمل آید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

نظر دوم

درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور در مورد فوق از دادگاه جایز است. النهایه رسیدگی و پذیرش این تقاضا در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نیست؛ زیرا دادگاه حقوقی دو در اموری صلاحیت رسیدگی دارد که منصوص و مصرح در قانون باشد و ابلاغ و اجرای رأی داور داخل در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نیست و چون این تقاضا از دادگاه به عمل می‌آید و محتمل است که دادگاه ناگزیر از رسیدگی نسبت به ماهیت قضیه باشد؛ لذا محتاج به تقدیم دادخواست است و برحسب موضوع داوری تمیز هزینه دادرسی نیز باید الصاق و ابطال شود.

 

 پرسش و پاسخ دعاوی ابطال رای داوری

 

احکام مشمول دعاوی اعتراض ثالث

پرسش: اعتراض ثالث نسبت به چه حکمی می‌تواند صورت گیرد؟

اتفاق‌نظر

اعتراض ثالث به استناد ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 44 قانون امور حسبی شامل موارد زیر است:

  1. کلیه احکام و قرارهای صادره از ناحیه (الف) دادگاه‌های عمومی، ب) دادگاه‌های انقلاب، ج) دادگاه‌های تجدیدنظر به‌شرط وجود شرایط مذکور در ماده 417 قانون مذکور).
  2. حکم داور به شرطی که شخص ثالث اصالتاً یا از طریق نمایندگان خود در دعوا منظور و در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته باشد.