دادخواست مهر و موم ترکه تحریر آن به انضمام کلیه خسارات قانونی

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعمهر و موم ترکه و صورت‌برداری و تحریر آن به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱٫ گواهی انحصار وراثت شماره … صادره از شعبه …دادگاه عمومی …
ریاست محترم شورای حل اختلاف
احتراماً به استحضار می‌رساند:

شادروان … فرزند … مورث قانونی در تاریخ … در محل اقامت دائمی خود در … در گذشته‌اند و اینجانب … به شماره شناسنامه … و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه… ورثه حین‌الفوت می‌باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره … مورخ … صادره از شعبه … مستند قانونی وراثت، می‌باشد. نظر به اینکه لازم است ماترک صورت‌برداری گردد و بیم حیف و میل آن تا قبل از صورت‌برداری می‌رود؛ فلذا به استناد مواد ۱۶۷، ۱۷۵ و ۲۰۶ قانون امور حسبی صدور قرار مهر و موم ترکه و سپس تحریر و صورت‌برداری آن ها مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع