دادخواست درخواست تعیین داور

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوع

۱٫ تعیین داور طرف مقابل مستنکف ۲٫ تعیین داوران (هیئت کارشناسی ) مورد ادعای خوانده و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات

کپی مصدق: ۱٫ بیمه نامه شماره …. ۲٫ اظهارنامه شماره …… ابلاغی مورخ …. ۳٫ وکالت‌نامه

۴٫ دادنامه دادگاه بدوی ۵٫ دادنامه دادگاه تجدیدنظر ۶٫ دادنامه دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب مفاد ماده ۲۲ بیمه نامه شماره … مورخ …. تنظیمی فی مابین شرکت موکل و خوانده که صراحت دارد «اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس خبره که هریک از طرفین انتخاب خواهد کرد و یک کارشناس خبره که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیئت کارشناسی برای هریک از طرفین معتبر و لازم‌الرعایه خواهد بود» و با توجه به بروز اختلاف در خصوص جبران خسارت وارده و ارسال اظهارنامه شماره… از سوی اینجانب به طرف مقابل به جهت انجام تعهدات قراردادی و معرفی داور اختصاصی و توافق در مورد داور مرضی‌الطرفین خوانده محترم در خصوص موارد مذکوره فوق اقدامی به عمل نیاورده است. فلذا مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیین داور مستنکف با تخصص در امور بیمه‌ای برای حل و فصل اختلافات به وجود آمده را دارد.

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغل

محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی

خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوع

صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور به جهت صدور و تسلیم رای در خارج از مهلت داوری

دلایل و منضماتقرارداد داوری نظریه داوری سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

احتراماً در خصوص نظریه داوری که در تاریخ …… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به عرض می‌رساند:

 اولاً: مدت داوری از تاریخ …… شروع و پایان مدت داوری در تاریخ …… بوده است در حالی که داور در تاریخ…… یعنی یک ماه پس از مدت داوری اقدام به صدور رأی نموده­اند؛ثانیاً: در تاریخ…… یعنی یک ماه پس از صدور رأی داوری اقدام به تسلیم رأی به دادگاه ذی‌صلاح برای ابلاغ نموده است نموده‌اند؛ لذا نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۴۸۹ آ.د.م. این رأی قابلیت اجرایی نداشته و باطل می‌باشد؛ بنابراین، تقاضای صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع