دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع اعتراض ثالث نسبت به دادنامه‌های شماره۹۸۹ مورخ ۸/۸/۸۴ و شماره ۴۵۶ به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۳
دلایل و منضمات کپی مصدق کلیه مدارک و مستندات
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

طی قرارداد اجاره مورخ ۱/۷/۶۲ تنظیمی بین خوانده ردیف اول و چهارم با خوانده ردیف دوم وفق تبصره ۲ قرارداد مذکور یک دستگاه آپارتمان در اختیار خواندگان ردیف اول و چهارم قرار می‌گیرد.طبق تبصره‌های قرارداد اجاره مقرر می‌شود عین مستأجره به عنوان تولیدی شرکت مهرمادر بعد از ثبت تمام مراحل شرکت باشد برای همین دو نفر شریک یعنی آقای علی رحیمیان و آقای علی اکبر طهوری طی توافق انجام شده با مالک ملک اقدام به ثبت شرکت مهر مادر صادر می‌کنند و متعاقباً این موضوع به شرکت طاهر قم ایران مالک ملک اعلام و ایشان نیز قبول می‌کنند که توافق قبلی عملی شده و در حال حاضر عین مستأجره در اختیار و استفاده شرکت مهرمادر بوده و این شرکت به عنوان مستأجر محسوب می‌شود فعالیت‌های تولیدی مهرمادر شروع می‌شود تا مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ فعالیت شرکت با موضوع تولید پخش پوشاک و خرید و فروش انواع پارچه و نخ و ماشین‌های بافندگی و واردات و صادرات محصولات در این موضوع که در اساسنامه صریحاً عنوان شده ادامه پیدا می‌کند.۲- متأسفانه یکی از شرکا به نام آقای علی اکبر طهوری با استناد به سند اجاره قبلی به شماره ۱/۷/۶۱ مدعی می‌شود که نصف سرقفلی و حق و کسب و پیشه عین مستأجره به ایشان تعلق دارد و نصف دیگر به شریکش به نام آقای علی رحیمیان برای همین طی یک سند عادی مورخ ۱۰/۲/۸۶ اقدام به انتقال سه دانگ از شش دانگ حق سرقفلی خود می‌نماید این در حالی است که اولاً این انتقال بدون مجوز قانون و مالک بوده ثانیاً بر فرض وجود مجوز با توجه به مستقل بودن شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران آن در حقیقت اموال شرکت منتقل شده بدون اینکه دارندگان حق امضاء مجاز آن را امضاء و مهر نمایند به عبارت دیگر شخص سهم الشرکه خود را با این استدلال که متعلق به خودش است منتقل نموده در حالیکه مطابق اساسنامه و قانون و مقررات تجارت انتقال اموال شرکت تابع تشریفات و مقررات خاص است و هیچ انتقالی یا معامله‌ای نسبت به اموال شرکت نافذ شمرده نمی‌شود مگر صاحبان امضاء مجاز شرکت آن را مطابق آخرین تغییرات روزنامه رسمی آن را امضاء و مهر کند.هرچند مالک ملک با ادعای انتقال عین مستأجره بدون رضایت مال و داشتن حق انتقال علیه انتقال دهنده و متصرف طرح دعوی نموده و شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه پیوست ضمن رسیدگی توامان به خواسته‌های الزام به تنظیم سند و مطالبه سهم الشرکه و تخلیه به جهت انتقال به غیر حکم بر تخلیه عین مستأجره به جهت انتقال به غیر داده و خواسته الزام به تنظیم سند و مطالیه سهم الشرکه را رد نموده است. در حالی که مالک اصلی سرقفلی و حق کسب و پیشه عین مستأجره به موجب تبصره‌های ۱و۲ قرارداد اولیه و رسیدهای تحویلی از طرف مالکین ملک شرکت مهرمادر (تولیدی مهر مادر) است نه شرکای آن در نتیجه هرنوع نقل و انتقال از سوی ثالثین نسبت به حقوق و اموال دیگران نمی‌تواند مصداق تخلف برای مالک سرقفلی محسوب شود.

علی‌هذا نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی ضمن اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۹ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه محترم تجدیدنظر نقض دادنامه و قرارداد واگذاری و صدور حکم بر مالکیت شرکت به همراه تنظیم سند رسمی اجاره و سند صلح سرقفلی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع