پرسش: در طلاق خلع چنانچه زن رجوع به عوض نماید طلاق مذکور چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ آیا به مجرد رجوع زن به مال، طلاق خلع منحل می‌شود و دیگر نیازی به رجوع مرد به زن وجود ندارد (با توجه به اینکه رجوع در طلاق رجعی موضوعیت داشته و در طلاق خلع، مرد حق رجوع ندارد) یا اینکه رجوع زن به مال، طلاق خلع را تبدیل به طلاق رجعی کرده، برای مرد حق رجوع ایجاد می‌شود که در فرض رجوع مرد با رعایت موازین قانونی زوجیت برقرار والا زوجیت محقق نخواهد شد؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

به‌محض رجوع زن به فدیه، طلاق، رجعی خواهد شد و این حق برای مرد به وجود می‌آید که به نکاح رجوع کند لیکن باید در نظر داشت که 1. رجوع زن به فدیه باید در ایام عده باشد. 2. امکان رجوع به نکاح برای مرد وجود داشته باشد یعنی مرد بتواند از مابقی زمان عده برای رجوع به نکاح استفاده کند. 3. تا وقتی که مرد بعد از رجوع زن به فدیه نکاح رجوع نکند طلاق به قوت خود باقی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

 در قسمت نخست سؤال باید پاسخ داده شود که صرف رجوع زن به فدیه موجب انحلال طلاق و بازگشت زوجیت نیست و رجوع فقط می‌تواند نوع طلاق را از خلع به رجعی بدل نماید. مستند پاسخ بند 3 ماده 1145 قانون مدنی ناظر به ماده 1144 همان قانون است و مسئله 16 از کتاب‌الخلع و المباراه تحریرالوسیله حضرت امام (ره) نیز مبیّن همین معناست و در قسمت دوم سؤال نیز باید پاسخ داده شود که با توجه به مسئله 17 کتاب تحریرالوسیله در مبحث خلع و مبارات رجوع زن به فدیه باید به نحوی باشد که حق رجوع مرد را از بین نبرد (مثل زنی که سه بار طلاق گرفته و امکان رجوع مرد به وی وجود ندارد).