پرسش: در خصوص تبصره ذیل ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح دهید.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

 

نظر اول

تبصره، صرفاً اجرت‌المثل منافعی است که خواهان قبلاً از آن بهره‌مند می‌شد و از این راه کسب درآمد می‌کرد؛ مثلاً، خانه‌ای را به اجاره واگذار کرده و شخصی عدواناً آن را تصرف نماید، در این صورت اجرت‌المثل منافع این خانه قابل مطالبه است.

نظر دوم

تبصره شامل اجرت‌المثل منافع ممکن الحصول می‌شود چه مالک از آن بهره‌مند می‌شده یا خیر؛ یعنی همین که متصرف عدوانی مالی را از دست متصرف قانونی خارج ساخت و عدوانا متصرف شد در زمان تصرف عدوانی ضامن منافع آن نیز است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

در مورد زراعت و غرس اشجار ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده و قضیه روشن است. ولی تبصره ماده 165 صرفاً مطالبه اجرت‌المثل است، اعم از اینکه متصرف عدوانی از منافع ملک استفاده کرده باشد یا خیر؛ به عبارت دیگر اجرت‌المثل مورد مطالبه منافعی است که مالک قبلاً از آن برخوردار بوده و با خارج شدن ملک از تصرف وی این منافع از بین رفته است؛ بنابراین، با درخواست محکوم‌علیه باید اجرت‌المثل ملک مورد تصرف را بپردازد.