پرسش: آیا حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش جنبه اجرایی دارد یا جنبه اعلامی؟

اتفاق‌نظر

اجرای حکم طلاق هم جنبه اجرایی دارد و هم جنبه اعلامی. به نحوی که اجرای حکم طلاق فی‌نفسه جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه با اعلام قطعیت رأی به دفاتر طلاق، طرفین را به دفاتر معرفی تا نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام کنند. لکن مسائل مالی موضوع حکم در حکم طلاق نیاز به صدور اجراییه است و از طریق اجراییه صورت می‌گیرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

گواهی عدم امکان سازش که به‌منظور طلاق از دادگاه صادر می‌شود فی‌نفسه جنبه اعلامی دارد و اگر منظور از طرح سؤال این باشد که اجرای واقعه طلاق بر مبنای گواهی عدم امکان سازش محتاج‌الیه صدور اجراییه است یا خیر پاسخ منفی است و صرف ارسال گواهی عدم امکان سازش سردفتر را مکلف می‌کند با شرایط شرعی و قانونی مربوط به طلاق وقوع طلاق را ثبت کند. در مورد الزامات مالی که ممکن است مورد لحوق حکم دادگاه خانواده قرار گرفته باشد با لحاظ ماده 3 آیین‌نامه اجرایی احکام و تصمیمات دادگاه خانواده وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای ذی‌نفع اجراییه صادر می‌شود و مطابق همان مقررات به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.