پرسش: خانمی ده سال، به اتفاق فرزندش به کشور سوئد عزیمت کرده و در کشور فوق تقاضای صدور حکم طلاق می‌کند، حکم طلاق توسط پست به همسرش ابلاغ می‌شود، آیا رأی صادره قانونی و زوجه، مطلقه محسوب است؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

به استناد تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده، مصوب 15 بهمن‌ماه سال 1353: زوج چنانچه به رأی صادره اعتراض دارد، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق دادگاه عمومی تهران تقدیم و دادگاه مراتب را از طریق کنسولگری کشور سوئد در ایران، به آن کشور ارسال می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 با توجه به ماده 972 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد و امر به اجرای احکام خارجی پس از رسیدگی دادگاه‌ها به اعتبار آن و نداشتن تعارض، با نظم عمومی است، در فرض سؤال که حکم طلاق از طرف دادگاه کشور خارجی، صادر شده باشد، متقاضی یا زوجین باید برای تنفیذ حکم ثبت واقعه طلاق طبق مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوبه 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و دادگاه، پس از احراز اینکه حکم طلاق با رعایت مقررات قانون کشور متبوع زوجین صادر شده، رأی مقتضی صادر می‌کند.