پرسش: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خودداری کند تکلیف چیست؟

 

ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسئولیت هستند و زوجه پس از طلاق در مدت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در مانحن‌فیه بالأخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود؛ ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

 

نظریه مشورتی شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

مطالبۀ مهریه و جهیزیه و نفقه از اموال توقیف شده زوج

پرسش: اگر زوج بابت مهریه دو بار پنجاه سکه طلا بابت مهریه و دو میلیون تومان بابت دیه و دو میلیون تومان بابت نفقه و بالاخره 63 گرم طلا بابت جهیزیه به زوجه بدهکار و محکوم شده و قبلاً زوجه ملک وی را توقیف کرده اینک ترتیب اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

مستفاد از استعلام این است که زوجه یک بار 50 سکه بابت مهریه و بار دیگر نیز 50 سکه دیگر از مهریه را مطالبه و حکم بر محکومیت زوج و اجراییه صادر شده است سپس زوج یک‌بار به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان به‌عنوان دیه و بار دوم به پرداخت دو میلیون تومان بابت نفقه و بار سوم به پرداخت 63 گرم طلا بابت جهیزیه محکوم و بابت هریک از محکومیت‌ها در مراجع صادرکننده دادنامه، اجراییه صادر شده است. زوج ملکی داشته که توقیف گردیده و در ازای هریک از محکوم‌بها درخواست استیفای آن از ملک مذکور شده است، در این صورت چنانچه قیمت ملک موردنظر تکافوی پرداخت تمام محکوم‌بها را داشته باشد اجرای هر 5 مورد محکوم‌به فاقد اشکال است و اگر تکافو نکند به ترتیب حق تقدم باید اقدام شود.