جبران خسارت مادی و معنوی پس از اثبات

 

جبران خسارت مادی و معنوی

جبران خسارت مادی و معنوی

جبران خسارت مادی و معنوی پس از اثبات

در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید.

شماره دادنامه: ۲۴/۱۳ و ۲۳۹

تاریخ: ۱۴/۳/۱۳۷۳

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۳/۱۱/۶۸ تجدیدنظر خوانده با تقدیم دادخواست علیه تجدیدنظرخواه و آقای «ب» و الزام از دادگاه حقوقی… به پرداخت چهارصد هزار تومان ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از تعطیل نمودن ۱۵ ماه و ۱۵ روز محل چلوکبابی‌اش برخلاف قانون به انضمام وجوه تمبر و هزینه دادرسی خواسته و با احصاء و انضمام مدارک… و صورت‌مجلس‌های… توضیح داده خوانده با من غرض داشتند (آقای «ب» فرماندار سابق… و تجدیدنظرخواه رئیس اتحادیه صنف چلوکباب است) قهراً و بی‌جهت محل چلوکبابی‌ام را تعطیل و درب‌ها را تخریب کردند و به من پیغام کردند اگر ۲۰ هزار تومان بابت جریمه گران‌فروشی و اهداء به … بپردازم محل کسبم را باز خواهد کرد. بعدها گفته‌اند به علت نداشتن پروانه کسب محل بسته شده و حال آنکه اینجانب پروانه کسب…۲۸/۲/۶۴ را داشته‌ام و برابر دادنامه ۳۷۶ از پرونده ۱۲۰ ح-۶۵ و اجراییه شماره ۴۶/۶۶ خوانده دوم محکوم شده بود که پروانه کسب شماره ۱۱۶-۲۸/۲/۶۴ را تجدید نماید ولی با ممانعت از آقای فرماندار… و در این امر با تأخیر آن‌ هم بنا به دستورنامه شماره ۵۵۷/ج-۵/۱۰/۶۸ دادگاه… بالاخره پروانه‌ام را صادر کرد خلاصه از ۲۶/۶/۶۶ لغایت ۱۱/۱۰/۶۷ به مدت ۱۵ ماه و نیم خواندگان محل کسبم را بسته‌اند صورت‌جلسه بازگشایی ۱۱/۱۰/۶۷ است. ۱۵ نفر عائله دارم آب و نان و درآمدم را قطع کردند و تقاضای صدور حکم دارم. با وصول و درخواست و ثبت آن وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت شده‌اند. اوقات دادرسی به علل منعکس در پرونده تجدید شده در ۲۰/۳/۷۰ دادگاه حقوقی ۲٫٫٫ چون مبلغ خواسته بیش از دو میلیون ریال بوده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک… صادر شده و پرونده با ثبت به کلاسه ۱۲-۷۰ ح یک در جریان رسیدگی واقع شده اظهارات حاضران از متداعیین در جلسات دادرسی استماع و منعکس شده لوایح واصله ملاحظه و ضمیمه گردیده نظر آقای مشاور به ملاحظه پرونده ۱۲۰-۶۵ دادگاه حقوقی یک… و استماع گواهی گواهان بوده در همین وادی دادگاه اتخاذ تصمیم نموده شهادت آقایان «د» استماع شده در ۱۷/۱۰/۷۰ آقای مشاور جدید دادگاه نظر به رسیدگی به دیوان عدالت اداری و ارشاد خواهان به مراجعه به آن مرجع در مدت خاص نموده] است[ تصمیم دادگاه هم بر همین مبنا اتخاذ شده و بالاخره در تاریخ ۲۸/۷/۷۱ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است تا بهره خالص درآمد مغازه مورد نزاع را در مدت مورد مطالعه تعیین کند و استقراعاً آقای «س» به کارشناسی تعیین شده و بالاخره در جلسه ۵/۱۲/۷۱ دادگاه کارشناس پس از تفهیم مراتب قانونی لازم اعلام داشته ظرف یک هفته نظر خود را اعلام می‌دارد و در ۶/۱۲/۷۱ کارشناس به شرح نظریه مربوط که به شماره… ۶/۱۲/۷۱ به ثبت رسید غرامات و خسارات وارده را در طول مدت از ۲۶/۶/۶۶ لغایت ۱۱/۱۰/۶۷ مبلغ ۲٫۳۲۵٫۰۰۰ ریال تعیین نموده در ۲۳/۴/۷۲ قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان صادر و آقایان «ک» و «گ» و «ت» استقراعاً به کارشناسی انتخاب شده‌اند.

در جلسه ۲۶/۷/۷۲ کارشناسان در دادگاه حضور یافته و با رعایت و تفهیم مراتب مربوط قانونی اعلام داشته‌اند ظرف یک هفته نظر خواهند داد نامبردگان به شرح نظریه ابراز ثبت شده به شماره ۰۰۰- ۲۶/۱۱/۷۲ جمع درآمد خالص چلوکبابی در مدت موردنظر را ۳٫۵۶۵٫۰۰۰ ریال تعیین نموده‌اند و دادگاه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته و استدلال مقید در آن چون خواندگان برخلاف قانون موجب تعطیلی چلوکبابی خواهان گردیده‌اند و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی دادگاه رأی به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال بابت درآمد خالص مغازه خواهان در مدت تعطیلی و مبلغ ۴۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام داشته] است[ با ابلاغ رأی در فرجه قانونی آقای «الف» درخواست تجدیدنظر نموده و با اعلام این مراتب که در قسمت اول تعطیل محل کسب او نقشی نداشته و پس از اصدار رأی دادگاه چون تدارک مقدمات و پرداخت وجوهی بابت عوارض و حقوق بیمه کارگری از طرف خواهان لازم بوده تا پروانه تجدید شود و به او اخطار شده مدارک لازم را ابراز نداشته تعویض در اصدار پروانه جدید مستند به فعل خود او بوده تقصیر متوجه من نیست مستدعی نقض رأی شده است. برای تبادل لایحه اقدام گردیده خواهان با تکرار مطالب معنون قبلی مستدعی ابرام رأی است. در ۵/۱۱/۷۲ دادگاه به عقیده خود باقی مانده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده ضمناً آقای «ب» خوانده دیگر دعوی با قید شغل خود به کارمندی و محل سکونت… خیابان…نیز با تقدیم درخواست تجدیدنظر و انضمام لایحه مفصل که حین مشاوره قرائت می‌شود مستدعی فسخ دادنامه شده و بر تأیید تقاضای خود مدارکی را تقدیم داشته در تبادل لایحه خواهان خواستار ابرام رأی شده (اوراق رأی تجدیدنظر خواسته که برای ابلاغ به او که شهردار… گردیده بود به این محل ارسال و در ۱۱/۱۰/۷۲ ظهر اوراق مربوط قید شده به نشانی معینه مراجعه، آقای «ب» تغییر محل داده و در محل نبوده و ساکنین فعلی نیز ورقه را نگرفتند. طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام و ورقه برگشت داده شد) پس از انجام تبادل لوایح در تجدیدنظرخواهی آقای… در ۲۴/۳/۷۳ دادرس دادگاه به نظر خود باقی مانده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. تجدیدنظرخواهی اولی با ثبت به کلاسه ۱۳-۱۱-۷۷۵۶ و ثانی با کلاسه ۸۰۰۷۸/۱۳ در جریان قرار گرفته که توأماً گزارش تهیه شد، اینک هیئت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظیمی مشاوره نموده به شرح زیر رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۱۳ دیوان­عالی کشور

«اعتراضات آقایان «الف» و «ب» بر دادنامه شماره ۱۲۴-۲۷/۹/۷۲ صادره از دادگاه حقوقی یک… با توجه به استدلال جامع و مفصل دادگاه و محتویات پرونده امر و دلائل موجود به نحوی نیست که به مبانی و ارکان و جهات موجهه رأی مذکور خلل وارد سازد و با ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها منطبق نیست و از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مشهود نمی‌باشد بنا به مراتب ضمن رد اعتراضات معنونه از ناحیه تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌شود.»[۱]

[۱]. همان، صص ۱۹۳- ۱۹۶٫