جبران خسارت در صورت ورود خسارت به غیر ناشی از بی احتیاطی

هرکس بدون مجوز قانونی در نتیجه بی‌احتیاطی به مال دیگری لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

شماره دادنامه: ۳۴۹/۲۵

تاریخ:۷/۷/۱۳۷۲

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۵/۱۲/۶۹ «ب» و «ج» و «د» و «ه‍» و «ت» دعوایی به خواسته ۲٫۱۴۰٫۰۰۰ ریال بابت خسارات وارده به اتومبیل پیکان مدل ۵۹ شماره شهربانی… به طرفیت… به استناد پرونده‌های ۶۹/۱۶۱ شعبه ۱۰ کیفری یک… و ۶۹/۲۰ سرپرستی دادسرای عمومی… و رأی … اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده‌اند خوانده در رانندگی متهم به قتل غیر عمد مورث ما بوده که محکومیت کیفری پیدا کرده چون وی مقصر شناخته شده، لذا باید طبق نظر کارشناسی خسارت وارده به اتومبیل پیکان به شرح فوق را وی بپردازد و محکومیت خوانده مورد استدعاست خوانده دفاعاً و خلاصتاً اظهار نموده تعمیر ماشین که جزئی بوده پیشنهاد شده وراث خودسرانه ماشین را تعمیر نموده و فروخته‌اند درخواست رد دعوی را دارم دادگاه ملاحظه پرونده‌های استنادی را لازم دانسته عکس‌هایی از اتومبیل آسیب‌دیده و فاکتور خرید لوازم به دادگاه تقدیم شده دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس نموده که با توجه به عکس‌های موجود در پرونده تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل مورد بحث را مشخص نماید. کارشناس نظریه خود را به شماره ۲۲۱۳-۱۷/۱/۷۱ تسلیم داشته و کل وسائل خریداری شده و اجرت کار و تعمیر اتومبیل پیکان را ۷۰۰/۷۷۳/۱ ریال برآورد نموده] است[ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس منتخب و اینکه اعتراض به نظر کارشناس نشده خواسته را موجه و منطبق با مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی تشخیص داده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۷۰۰/۷۷۳/۱ ریال در حق خواهان‌ها صادر گردیده است (۴-۲۱/۱/۷۲) فرجام‌خواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رأی می‌شود:

رأی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور

«با تذکر اینکه رأی مورد تقاضای تجدیدنظر صادره از دادگاه حقوقی یک به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار تلقی می‌شود نه به‌عنوان قائم‌مقام حقوقی ۲ چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده است و بر تشریفات رسیدگی هم اشکال مؤثری مشهود نیست. لذا دادنامه موصوف نتیجه ابرام می‌شود.»[۱]