پرسش: پس از صدور حکم طلاق از نوع خلع و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، زوجه در ایام عده، مطالبه مَهر به طرفیت زوج، مطرح می‌کند. نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در ایام عده به زوج ابلاغ می‌شود، لیکن جلسه رسیدگی دادگاه پس از انقضای ایام عده برگزار می‌شود. حال:

الف) آیا زوجه، مستحق دریافت مَهر است؟

ب) آیا علم زوج به اینکه زوجه می‌تواند در ایام عده به مَهر، رجوع کند و در نهایت زوج نیز حق رجوع، خواهد داشت، مؤثر در قضیه است؟

ج) چنانچه زوجه مستحق دریافت مَهر باشد، تکلیف طلاق ثبت شده در دفترخانه چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

الف) زوجه با توجه به بیانات امام (ره) در تحریرالوسیله، زوجه وقتی مستحق دریافت مَهر است که در زمان عده، رجوع به اطلاع مرد رسیده باشد و امکان رجوع برای زن باشد و همچنین امکان رجوع برای مرد نیز باشد.

ب) علم مرد به اینکه زن می‌تواند در ایام عده به مَهر رجوع کند، شرط نیست و مؤثر در قضیه نیست و جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست؛ لیکن امکان رجوع مرد نیز باید باشد.

ج) طلاق خلع در این صورت تبدیل به طلاق رجعی می‌شود و طبق مقررات در دفتر ثبت ازدواج، رجوع مجدداً ثبت می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

چنانچه در فرض پرسش عوض طلاق خلع، مَهر باشد و زوجه به عوض رجوع نماید، برای زوج نیز حق رجوع ایجاد می‌شود و احکام راجع به طلاق رجعی به آن بار می‌شود و در صورتی که زوج نیز در مدت عده رجوع کند، صورت‌جلسه طلاق ابطال و با ثبت واقعه رجوع، رابطه زناشویی استمرار می‌یابد. در نتیجه اتفاق‌نظر قضات تأیید می‌شود.