پرسش: هرگاه زوجه بدون رعایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با مراجعه به یکی از مراجع تقلید یا مجتهد جامع‌الشرایط به ادعای عسر و حرج، خود را مطلقه سازد، آیا:

الف) دادگاه خانواده می‌تواند، بدون ورود در ماهیت دعوا حکم به ثبت واقعهٔ مذکور صادر کند؟

ب) چنانچه زوج، ادعای عسر و حرج زوجه را انکار نماید و ادله‌ای بر آن اقامه نماید، دادگاه می‌تواند طلاق عادی را ابطال کند؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

الف) طلاق مجتهد صحیحاً واقع شده است و به نظر می‌رسد که رعایت تشریفات مذکور در ماده واحده، مربوط به قبل از طلاق است، لکن این امر مانع از این نیست که در مورد طلاق‌های واقع شده توسط مجتهدین به‌منظور رعایت مقدمات ثبت واقعهٔ طلاق، شرایط مذکور در ماده واحده نیز رعایت گردد.

ب) چنانچه زوج بتواند در دادگاه با ادله کافی اثبات کند که ادعای زوجه مبنی بر عسر و حرج صحیح نبوده و در زمان صدور حکم طلاق، عسر و حرج واقعی وجود نداشته، قابل طرح و رسیدگی مجدد می‌باشد.

نظر اقلیت

گروه اول: رعایت مقررات مربوط به ماده واحده ولو به‌ صورت تشریفاتی و ظاهری لازم نیست و دادگاه بدون ورود در این تشریفات، نسبت به حکم تنفیذ اقدام می‌کند.

گروه دوم: دادگاه به هیچ عنوان، نمی‌تواند نسبت به طلاق صادره توسط مجتهد جامع‌الشرایط اظهارنظر کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (6)

 در قسمت الف، دادگاه باید با ورود در ماهیت امر اظهارنظر کند و در قسمت (ب) نیز در صورت احراز واقعیت، می‌باید توسط دادگاه رسیدگی و بر اساس قانون حکم لازم صادر شود.