پرسش: آیا زوجه به‌طور مستقل و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق نموده باشد می‌تواند از دادگاه خانواده تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت را نماید یا خیر؟

 

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

با توجه به ماده 336 قانون مدنی و تبصره ذیل آن، مبین این است که منعی ندارد. ماده 29 قانون حمایت خانواده نیز مؤید همین است. در خصوص اینکه مطالبه اجرت‌المثل را منوط کنید به درخواست طلاق، در این رابطه مستندی وجود ندارد.

 

 

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در فرض سؤال ابتدا زوج بایستی تقاضای طلاق نماید، آن وقت تکلیف اجرت‌المثل روشن شود که اگر حق زوجه است در حکم لحاظ گردد؛ لذا بدون تقاضای طلاق آن هم از سوی زوج، زوجه نمی‌تواند رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای اجرت‌المثل زمان زوجیت را نماید.