پرسش: چنانچه زوج، متقاضی طلاق شود و حکم محکمه نیز به طلاق زوجه با شرط پرداخت مَهر زوجه صادر شود و آنگاه زوج از طلاق منصرف شود، آیا زوجه می‌تواند بر اساس همین حکم، متقاضی صدور اجراییه جهت دریافت مَهرش که مورد لحوق حکم قرار گرفته، بشود؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

چون در فرض سؤال، دادخواست طلاق توسط زوج تسلیم محکمه شده است پس زوجه، خوانده دعوای اخیر شناخته می‌شود. به عبارتی از سوی زوجه نه ادعایی به طرفیت زوج مطرح شده و نه حکم قابل اجرایی علیه او اصدار یافته است زوجه با استناد به چنین حکمی نمی‌تواند متقاضی دریافت مَهرش باشد، بلکه می‌تواند برای دریافت مَهر مافی‌القباله از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد و درخواست صدور اجراییه و یا با تسلیم دادخواست جداگانه، اقدام نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

چون در فرض سؤال، دادخواست طلاق از ناحیه زوج تسلیم شده، پس زوجه، خوانده دعوای اخیر شناخته می‌شود؛ به عبارت دیگر نه از سوی زوجه ادعایی به طرفیت زوج مطرح شده و نه حکم قابل اجرایی علیه او اصدار یافته است لذا زوجه با استناد به چنین حکمی نمی‌تواند متقاضی دریافت مهرش باشد، بلکه می‌تواند برای دریافت مَهر مافی‌القباله به دادگاه صلاحیت‌دار، دادخواست تقدیم یا جهت دریافت مَهر خود به دایره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید.