تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از دفتر دادگاه در مواقع خاص

پرسش: در مواقعی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و زوج در دفترخانه حاضر نشده و یا حاضر به اجرای

صیغه طلاق نگردد، دادگاه می‌باید صیغه طلاق را جاری و اجرای آن را به دفترخانه، جهت ثبت اعلام نماید، آیا دادگاه

می‌تواند اجرای صیغه طلاق را در چنین مواقعی به دفترخانه تفویض نماید؟

 

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

 

 

توضیح: قانون برای گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه‌ها مدت قرار داده است و چنانچه ظرف مدت مقرر درباره

اجرای صیغه طلاق اقدام نگردد، گواهی صادره بی‌اعتبار خواهد شد و در بعضی مواقع نیز زوج از اجرای صیغه طلاق

خودداری کرده و قانون و بخشنامه صادره از قوه قضائیه این امر را بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان

سازش دانسته است که صیغه را اجرا و به دفترخانه جهت ثبت اعلام نماید.

نظر اکثریت

 

قانون، در تمام موارد گواهی عدم امکان سازش، بین مواردی که زوج خواهان بوده و یا زوجه فرقی نگذاشته و با فراهم

بودن شرایطی که در قانون آمده است، قاضی دادگاه می‌باید مبادرت به اجرای صیغه طلاق کرده و ثبت آن را به دفترخانه

اعلام کند تا دفترخانه در رابطه با ثبت آن اقدام نماید.

نظر اقلیت

اجرای صیغه طلاق توسط قاضی دادگاه، مربوط به موارد خاصی است و در جایی که زوج، خواهان بوده و طلاق نیز

رجعی است، دلیلی بر اجبار زوج به اجرای صیغه طلاق وجود ندارد و در چنین جایی دادگاه نباید بنا به درخواست

زوجه، صیغه طلاق را جاری کند. نظر حضرت امام (ره) و مراجع عظام نیز مؤید این موضوع است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 

اجرای صیغه طلاق توسط قاضی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، مربوط به موارد خاصی است و در جایی

که زوج، خواهان بوده و طلاق نیز رجعی است، دلیلی بر اجبار زوج به اجرای صیغه طلاق وجود ندارد و دادگاه

نمی‌تواند به درخواست زوجه، صیغه را جاری کند. نظر حضرت امام (ره) و مراجع عظام دیگر نیز مؤید این موضوع

است. بنا به ‌مراتب و با عنایت به قسمت اخیر سؤال دادگاه می‌تواند اجرای صیغه طلاق را به سردفتر طلاق تفویض نماید.