پرسش: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد

که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نیز ناشی از تخلف همسر نباشد

در این صورت زوج باید تا نصف دارایی خود را به زوجه مطلقه پرداخت نماید.

چگونگی پرداخت نصف دارایی زوج به چه ترتیب خواهد بود؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است؛ ا

ما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فی‌مابین به‌صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی

شرایطی وجود دارد که از جمله آن‌ها این است که: «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق

ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی

به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه بدهد؛ بنابراین، در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست

زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر

تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

پرسش: آیا زوجه به‌طور مستقل و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق نموده باشد می‌تواند از دادگاه خانواده تقاضای

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت را نماید یا خیر؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ذیل آن، مبین این است که منعی ندارد. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز مؤید همین است.

در خصوص اینکه مطالبه اجرت‌المثل را منوط کنید به درخواست طلاق، در این رابطه مستندی وجود ندارد.

 

 

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در فرض سؤال ابتدا زوج بایستی تقاضای طلاق نماید، آن وقت تکلیف اجرت‌المثل روشن شود

که اگر حق زوجه است در حکم لحاظ گردد؛ لذا بدون تقاضای طلاق آن هم از سوی زوج، زوجه نمی‌تواند

رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای اجرت‌المثل زمان زوجیت را نماید.