نظراکثریت

به لحاظ اینکه جرم تصرف عدوانی مقدمه تخریب واقع شده است می‌توان متهم را به جرم شدیدتر؛ یعنی، تخریب، تفهیم اتهام کرد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

 

نظراقلیت

چون متهم به قصد تصرف عدوانی وارد ملک دیگر شده است و مرتکب جرم تخریب شده و در واقع انگیزه متهم تخریب نبوده بلکه تصرف بوده است، می‌توان متهم را به اتهام تصرف عدوانی تفهیم کرد.

نظرکمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

در فرض سؤال، باید قایل به تفکیک شد. چنانچه علل قطع درخت صورت گرفته، ولی ملک مورد نظر مورد تصرف عدوانی قرار نگرفته باشد عمل ارتکابی مرتکب فقط تخریب عمدی است و اگر تخریب (قطع درخت) توأم با تصرف عدوانی ملک باشد متهم مرتکب هر دو جرم (تعدد) شده است و باید دو اتهام تخریب و تصرف عدوانی به وی تفهیم شود؛ زیرا هریک از جرایم مذکور به طور مستقل محقق شده و ملازمه با هم نخواهند داشت.