تست‌های طبقه‌بندی‌ شده حقوق بین‌الملل خصوصی

حقوق-بین-الملل-خصوصی

حقوق-بین-الملل-خصوصی

 

فصل اول- کلیات حقوق بین‌الملل خصوصی.. ۷

فصل دوم- تابعیت.. ۱۹

مبحث اول: کلیات تابعیت.. ۱۹

مبحث دوم: اصول سه‌گانه تابعیت و سیستم‌های اعطای تابعیت تولدی.. ۲۷

مبحث سوم: تحصیل تابعیت ایران.. ۳۴

مبحث چهارم: خروج از تابعیت ایران (ترک، رد و سلب). ۴۲

مبحث پنجم: تأثیر ازدواج بر تابعیت.. ۵۱

فصل سوم- اقامتگاه. ۵۹

فصل چهارم- حقوق بیگانگان.. ۶۳

فصل پنجم- تعارض قوانین.. ۷۱

مبحث اول: کلیات تعارض قوانین.. ۷۱

مبحث دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین.. ۷۹

مبحث سوم: توصیف.. ۸۱

مبحث چهارم: احاله. ۹۱

مبحث پنجم: تعارض متحرک… ۹۸

مبحث ششم: انواع تعارض‌ها ۹۹

فصل ششم- اجرای قانون صلاحیت‌دار خارجی.. ۱۰۵

مبحث اول: مسائل اجرای قانون خارجی.. ۱۰۷

مبحث دوم: موانع اجرای قانون خارجی.. ۱۱۳

فصل هفتم- مسائل مهم تعارض قوانین.. ۱۱۹

مبحث اول: احوال شخصیه. ۱۱۹

گفتاراول- کلیات و قواعد مشترک احوال شخصیه. ۱۱۹

گفتار دوم- ازدواج و طلاق.. ۱۲۰

گفتار سوم- ارث و وصیت.. ۱۲۷

گفتار چهارم- اهلیت، قیمومت، ولایت و … ۱۳۳

مبحث دوم: اموال.. ۱۴۲

مبحث سوم: اسناد. ۱۴۷

مبحث چهارم: قراردادها و تعهدات خارج از قرارداد و … ۱۵۳

فصل هشتم- تعارض دادگاه‌ها ۱۵۷

پاسخنامه. ۱۶۵

فصل اول- کلیات حقوق بین‌الملل خصوصی.. ۱۶۵

فصل دوم- تابعیت.. ۱۷۳

مبحث اول- کلیات تابعیت.. ۱۷۳

مبحث دوم: اصول سه‌گانه تابعیت و سیستم‌های اعطای تابعیت تولدی.. ۱۷۸

مبحث سوم: تحصیل تابعیت ایران.. ۱۸۳

مبحث چهارم: خروج از تابعیت ایران (ترک، رد و سلب). ۱۸۸

مبحث پنجم: تأثیر ازدواج بر تابعیت.. ۱۹۵

فصل سوم- اقامتگاه. ۲۰۱

فصل چهارم- حقوق بیگانگان.. ۲۰۳

فصل پنجم- تعارض قوانین.. ۲۰۹

مبحث اول: کلیات تعارض قوانین.. ۲۰۹

مبحث دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین.. ۲۱۴

مبحث سوم: توصیف.. ۲۱۶

مبحث چهارم: احاله. ۲۲۲

مبحث پنجم: تعارض متحرک… ۲۲۶

مبحث ششم: انواع تعارض‌ها ۲۲۷

فصل ششم- اجرای قانون صلاحیت‌دار خارجی.. ۲۳۳

مبحث اول: مسائل اجرای قانون خارجی.. ۲۳۴

مبحث دوم: موانع اجرای قانون خارجی.. ۲۳۸

فصل هفتم- مسائل مهم تعارض قوانین.. ۲۴۳

مبحث اول: احوال شخصیه. ۲۴۳

گفتار اول- کلیات و قواعد مشترک احوال شخصیه. ۲۴۳

گفتار دوم- ازدواج و طلاق.. ۲۴۳

گفتار سوم- ارث و وصیت.. ۲۴۶

گفتار چهارم- اهلیت، قیمومت، ولایت و … ۲۵۰

مبحث دوم: اموال.. ۲۵۶

مبحث سوم- اسناد. ۲۵۹

مبحث چهارم: قراردادها و تعهدات خارج از قرارداد و … ۲۶۴

فصل هشتم- تعارض دادگاه‌ها ۲۶۷