پرسش: گاهی اداره منابع طبیعی علیه افراد شکایاتی می‌کند در صورتی که تخریب مرتع و تصرف آن سال‌‌ها قبل از تاریخ شکایت انجام گردیده و سابقه تصرف با متهم بوده؛ آیا این دعاوی وصف جزائی دارند؟ برای اینکه شکایات اداره منابع طبیعی دارای وصف جزائی باشد تخریب مرتع باید چه مدت قبل از طرح شکایت صورت گرفته باشد؟ چند ماه، یک سال، دو سال و یا بیشتر؟ آیا اصلاً مدت مطرح است؟ چنانچه تخریب مرتع ده سال پیش هم انجام گرفته باشد و متهم به تخریب مرتع، سبق تصرف ده ساله هم داشته باشد، آیا مستوجب تعقیب کیفری و مجازات تخریب مرتع و تصرف عدوانی هست؟

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

 

اتفاق نظر

تصرف عدوانی مراتع، برابر رأی وحدت رویه 659-7/3/1381 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جزو جرایم مستمر است؛ فلذا با طرح شکایت شاکی خصوص قابل تعقیب و رسیدگی می‌باشد.

نظریه کمیسیون نشست قضائی (2) جزائی

همان‌طور که در پاسخ سؤال اشاره شده است طبق رأی وحدت رویه شماره 659-7/3/1381 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، تصرف عدوانی، جرم مستمر بوده و در هر زمان قابل پیگیری است. در نهایت یکی از ارکان این جرم احراز سبق تصرفات شاکی است و چون از جمله جرائم عمدی است، تعقیب کیفری مستلزم احراز سوءنیت نیز می‌باشد. تخریب مرتع به عنوان جرم مستقل نیز مادام که مشمول مرور زمان نشده، قابل پیگیری است.