تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول

تحقق شرط ضمن عقد ازدواج  در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول

 

 

پرسش: آیا با ازدواج انقطاعی مرد، شرط ضمن عقد ازدواج محقق می‌شود

 

اتفاق‌نظر

مطابق شرط دوازدهم از شروط ضمن عقد ازدواج اگر مرد بدون رضایت همسر خود ازدواج کند با استفاده از وکالت ضمن عقد مزبور زن می‌تواند برای طلاق به محکمه رجوع کند. ازدواج منقطعه نیز ازدواجی است که هم شرع انور و هم مواد ۱۱۲۰ و ۱۰۹۵ و ۱۰۷۵ قانون مدنی و برخی مواد دیگر آن را پذیرفته‌اند شرطی که در ضمن عقد ازدواج آمده است، مطلق ازدواج‌های شرعی و قانونی است و اختصاص به ازدواج دائم ندارد بنابراین ازدواج انقطاعی نیز موجب تحقق شرط می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱)

 اگر ضمن عقد ازدواج دائم، شرط شود چنانچه زوج بدون رضایت همسر خود ازدواج کند، زوجه با استفاده از وکالت ضمن عقد از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق را به لحاظ تحقق شرط کند چنین شرطی به‌طور اطلاق ناظر به هرگونه ازدواجی اعم از دائم و موقت و رسمی یا غیر رسمی است و با تحقق ازدواج، شرط ضمن‌العقد نیز محقق می‌شود و زوجه می‌تواند به همین جهت از دادگاه صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش تقاضا کند.

  1. نشست قضائی دادگستری بوشهر، فروردین ۸۲
  2. نشست فضایی دادگستری تنکابن، تیر ۸۳