پرسش:‌ در صورتی که متهم از اتهام تصرف عدوانی  به علت فقد عنصرمعنوی جرم تبرئه شود، با توجه به وقوع عنصر مادی جرم، آیا باید دادگاه حکم به اعاده وضع به حالت سابق صادرکند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظر اکثریت

در صورتی که متهم از اتهام تصرف عدوانی تبرئه شود، دادگاه نباید نسبت به اعاده وضع به حالت سابق حکم صادر نماید؛ زیرا با توجه به عدم وقوع بزه، موضوع جنبه حقوقی پیدا نموده و متضرر باید با رعایت تشریفات حقوقی و تقدیم دادخواست اقدام کند و ذیل ماده 690  قانون مجازات اسلامی کاملاً دلالت بر همین موضوع دارد و قانون‌گذار اعلام می‌کند، حسب مورد دادگاه موظف به رفع تصرف عدوانی است.

نظر اقلیت

با توجه به محقق شدن عنصر مادی جرم، اگر چه متهم به لحاظ فقد عنصر معنوی تبرئه شده است، دادگاه وظیفه دارد نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اظهارنظر کند.

نظرکمیسیون نشست قضائی (1)

در بزه تصرف عدوانی مانند کلیه جرایم وجود عناصر عمومی جرم ضرورت دارد. در صورتی که به لحاظ فقدان سوءنیت و قصد مجرمانه دادگاه وقوع بزه را احراز نکند، مقتضای کار، صدور حکم برائت از بزه انتسابی است. شرط اجرای مقررات ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی وقوع جرم تصرف عدوانی است و دادگاه در این حالت ضمن تعیین کیفر برای مرتکب ملزم است حکم به رفع تصرف عدوانی و … یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند به تعبیر دیگر، تکلیف دادگاه به رفع تصرف عدوانی یا اعاده وضع به حال سابق از تبعات دعوای کیفری است و در صورت صدور حکم برائت موجبی برای رفع تصرف عدوانی یا اقدامات دیگر، باقی نخواهد ماند و مدعی حق می‌تواند مبادرت به طرح دعوای حقوقی نماید.