تأثیر استرداد وجوه اختلاس شده در مجازات مرتکبین جرم مذکور

پرسش: اگر رئیس اداره با معاونت یکی از کارمندان، وجوهی را اختلاس کند و کارمند (معاون) وجوه مربوط به اختلاس را برگرداند، آیا این امر موجب تعلیق حبس رئیس اداره خواهد بود؟

 

کتاب رشا و ارتشا در رویه دادگاه ها

کتاب رشا و ارتشا در رویه دادگاه ها

نظر اکثریت

نظر به اینکه هدف قانون‌گذار از تعیین قواعد راجع به اختلاس، حفظ بیت‌المال و منافع ملی است و تمام تلاش‌ها در این جهت مصروف می‌شود و با در نظر گرفتن فلسفۀ وضع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، در صورت استرداد وجه (چه به‌وسیله شخص ثالث انجام شود و چه به‌وسیله مرتکب)، استرداد وجوه توسط شخص ثالث و معاون از قتل مرتکب اختلاس تلقی می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قید مرتکب اختلاس در تبصره پیش‌گفته، ظهور در مباشر جرم دارد و معاون، مشمول تبصره مزبور نیست؛ بنابراین، حتی در فرض اعادۀ وجوه مورد اختلاس توسط معاون، این امر موجب تعلیق مجازات مباشر نخواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ناظر به استرداد وجه مورد اختلاس توسط مرتکب است نه شخص دیگر (هرچند معاون جرم باشد). قانون‌گذار در وضع این تبصره، صرف‌نظر از توجه به اعاده اموال عمومی، نظر به ندامت مرتکب و تنبه و تمکین او از قانون داشته است؛ بنابراین، هرگاه وجه مورد اختلاس توسط شخص دیگر (غیرمختلس) پرداخت شود و از شمول تبصره مذکور، خارج است.[۱]

[۱]. نشست قضائی دادگستری آذرشهر، خرداد ۱۳۸۰٫