بررسی طرح توأمان دعوای جزائی و مدنی تصرف عدوانی

پرسش: آیا اجرای حکم غیرقطعی رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق مندرج در ماده 175 قانون

آیین دادرسی مدنی شامل موارد منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی می‌شود یا خیر؟ چنانچه

متقاضی توأماً دعوای حقوقی و کیفری را طرح نماید، آیا از امتیاز مذکور بهره‌مند می‌شود یا خیر؟

اتفاق‌نظر

موارد منطبق با ماده 690 مشمول اجرای حکم غیرقطعی مندرج در ماده 175 نمی‌شود؛ زیرا قانون‌گذار دو

روش پیش‌بینی کرده که هریک از آن‌ها واجد خصوصیات و راه‌کار جداگانه است و ادغام این دو توجیه

قانونی ندارد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

 

در خصوص بند (2) پرسش: با عنایت به نظریه اداره حقوقی، رسیدی توأم به هر دو دعوا در یک پرونده وجود

دارد لیکن اجرای مجازات پس از قطعیت حکم انجام می‌پذیرد و اجرای رفع تصرف با استناد به مواد 157 و 158قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از قطعیت حکم مقدور است.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

 

قسمت اول: خیر، زیرا عناوین مذکور در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی و 690 قانون مجازات اسلامی

باهم فرق دارد یکی جنبه حقوقی قضیه است و دیگری جنبه کیفری که در بخش اول با توجه به‌صراحت صدر

ماده 175، قبل از قطعیت قابلیت اجرایی دارد؛ اما قسمت دوم با توجه به تبصره ذیل ماده 690 قانون

مجازات اسلامی، قابلیت اجرایی ندارد.

قسمت دوم: در ارتباط با طرح دعوای حقوقی و کیفری به‌صورت توأمان، عملی است؛ زیرا اجرای مجازات در

ماده 690 قانون مجازات اسلامی با قطعیت حکم صورت پذیرفته و اجرای حکم با توجه به صدر ماده 175

قانون آیین دادرسی مدنی قبل از قطعیت امکان‌پذیر است.