پرسش: چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رأی شود و دادگاه قید مدت را در صدور رأی خود لحاظ نکرده باشد و بعد از صدور رأی بدوی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید، نسبت به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این خصوص چیست؟ ضمناً آیا عدم پیش‌بینی مهلت در دعاوی ثلاث در امور حقوقی، به همین دعاوی در امور کیفری تسری دارد یا نه؟

اتفاق‌نظر

به استناد ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در دعاوی ثلاث، قید مهلت حذف شده است. در امور کیفری هم، چنانچه طرح دعوا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید باشد با تفسیر قانون به نفع متهم، رعایت مهلت لازم و ضروری است. مضافاً در دعاوی کیفری به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان پنج سال وجود دارد و در امور حقوقی چنانچه حکمی قبل از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر شده باشد از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، به استناد ذیل ماده 9 قانون اخیرالذکر رأی صادره تابع قانون زمان صدور آن خواهد بود و چنانچه دعوا در زمان حکومت قانون سابق مطرح شود و در زمان حکومت قانون جدید منجر به صدور رأی شود مقررات قانون جدید و من‌جمله عدم قید مهلت، لحاظ خواهد شد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

الف) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده، لکن به صدور رأی منتهی نشده باشد با توجه به قسمت اول ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.

ب) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده و به صدور رأی منتهی شده باشد؛ لکن دادگاه صادرکننده رأی مهلت‌های یک‌ساله مذکور در ماده 326 قانون مزبور را در رأی صادره رعایت نکرده باشد و محکوم‌علیه تصرف عدوانی اقدام به تجدیدنظرخواهی کند با توجه به اینکه در ماده 161 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مهلت‌های یک‌ساله موضوع مواد 326، 327 و 328 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد نظر قانون‌گذار قرار نگرفته است و با لحاظ قسمت اول ماده 9 این قانون، مرجع تجدیدنظر در صورتی که اشکال دیگری در رأی صادره وجود نداشته باشد آن را تأیید خواهد کرد.