پرسش: زنی مدعی زوجیت دائم نسبت به مرد است مرد در دفاع اظهار می‌دارد که این زن ابتدا زوجه موقت اینجانب بوده است و با توافق عقد را تبدیل به دائم نمودیم پس از تبدیل من متوجه شدم که چون عقد دائم قبل از انقضا مدت عقد موقت بوده و بذل مدت هم نکرده بودم بر این اساس عقد دائم باطل و عقد موقت هم چون زمان آن سپری شده بر این اساس هیچ علقه ای بین من و این خانم نیست برفرض صحت ادعای زوج آیا عقد دائم لاحق باطل است؟

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

 

نظر اکثریت

عقد ازدواج دائم باطل است زیرا نتیجه عقد ازدواج ایجاد علقه زوجیت و محرمیت و سایر آثار است که با عقد موقت حاصل شده بوده است و جاری نمودن صیغه عقد دائم در واقع تحصل است که امری باطل است این نظر متکی به فتاوی فقهای عظام از جمله امام (ره) در تحریر الوسیله است که می‌فرماید: کسی که در عقد انقطاعی مردی است آن مرد نمی‌تواند قبل از تمام شدن مدت عقد دوباره او را برای ابد و یا برای مدت دیگر تجدید عقد نماید یا باید صبر کند تا مدت عقد قبلی تمام شود و یا آن را ببخشد … تحریر الوسیله، نکاح منقطع ـ مسئله 11 صفحه 82

 

 

                                                                                                                 

نظر اقلیت

نظر اول (اقلیت یک نفر)

به‌محض تبدیل عقد موقت و جاری نمودن صیغه عقد دائم، بذل مدت به‌طور ضمنی توسط مرد صورت می‌پذیرد و بر این اساس عقد دائم صحیح است.

نظر دوم (دو نفر)

چنانچه مرد به لزوم بذل مدت علم و اطلاع نداشته باشد عقد ازدواج دائم باطل است و ازدواج موقت اگر مدت آن تمام نشده باشد صحیح است ولی چنانچه مرد علم و اطلاع داشته باشد که برای جاری نمودن ازدواج دائم بذل مدت ازدواج موقت لازم است و عقد دائم را جاری نماید در واقع به‌طور ضمنی بذل مدت نموده است زیرا می‌دانسته که برای تبدیل ازدواج موقت به دائم باید بذل مدت نماید و با تبدیل عقد به‌طور ضمنی بذل مدت نموده است.

[1] . نشست قضائی مورخ 25/2/86 قضات دادسرای عمومی و انقلاب نجف‌آباد