پرسش: در خصوص صدور حکم طلاق توافقی، آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، احدی از طرفین می‌تواند آن را قبل از اجرا شدن صیغه طلاق فسخ و ملغی اعلام دارد؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

امکان فسخ، پس از اعلام توافق وجود ندارد، به لحاظ اینکه مبنای طلاق، توافق و رضایت آنان بوده است و نمی‌توان از رضایت و توافق عدول نمود و عدول احد از طرفین بدون رضایت طرف مقابل مسموع نیست و فقط توافق طرفین می‌تواند فسخ توافق اولیه باشد و چنانچه قائل به فسخ از ناحیه یکی از طرفین شویم دیگر نمی‌توان هیچ‌گونه اعتبار قطعی، برای توافقات اصحاب دعوا قائل شد و مبنای توافقات متزلزل خواهد شد.

نظر اقلیت

اعتقاد به فسخ آن از ناحیه احد از طرفین حتّی بدون اخذ رضایت طرف مقابل به لحاظ اینکه توافق، زمانی نهایی و قطعی می‌شود که صیغۀ طلاق اجرا و قرائت شود و تا زمانی که اجرا و قرائت نشده، می‌شود آن را با اعلام یکی از طرفین فسخ کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 در چنین موردی، انصراف هریک از طرفین از جاری شدن صیغۀ طلاق، اثر گواهی عدم امکان سازشی را که بر مبنای تراضی اولیه آنان بوده است، منتفی می‌کند.