انتقال سرقفلی

 

الف) حق کسب و پیشه صرفاً به متصرف مورد اجاره به عنوان مستأجر یا متصرف منتقل الیه تعلق می‌گیرد

ب) انتقال سرقفلی به‌درستی انجام نشده و فاقد اثر قانونی است.

شماره دادنامه: ۱۶۷۷

تاریخ: ۲۴/۱۱/۱۳۸۳

رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای موسی… به وکالت از طرف آقای سید ابوالقاسم… از دادنامۀ شمارۀ ۶۳۶ در تاریخ ۴/۵/۸۳ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره ۸۲/۱۰۰۶ آن شعبه که به موجب آن حکم بر رد دعوی اعلام صحت عقد بیع و مطالبه ارزش اجناس کف مغازه و سرقفلی مورد اجاره صادر شده به جهت زیر وارد و مدلل نیست.

الف) وکالت‌نامۀ رسمی شمارۀ ۴۰۰۹۲ در تاریخ ۲۷/۲/۵۴ دفترخانۀ رسمی شماره ۵۳ تهران صرفاً وکالت‌نامه است و دلالت بر انتقال نصف منافع (سرقفلی مورد اجاره) از طرف مورث تجدیدنظر خواندگان در حق تجدیدنظرخواه ندارد.

ب) تا زمانی که اجاره‌نامۀ رسمی شماره ۵۶۵۹ در تاریخ ۳/۲/۴۹ دفترخانه رسمی شمارۀ ۳۰۳ تهران راجع به سه دانگ آن به نام تجدیدنظرخواه اصلاح نگردد ادعای تجدیدنظرخواه بی‌مورد است.

ج) حق کسب و پیشه در قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرفاً به متصرف مورد اجاره به عنوان مستأجر و یا متصرف منتقل الیه تعلق دارد و از مجموع محتویات پرونده استنباط می‌شود که تجدیدنظرخواه که مدعی خریداری نصف منافع مورد اجاره است متصرف نیست.

د) صرف‌نظر از موارد فوق، اگر ادعای تجدیدنظرخواه در مورد خریداری نصف منافع مورد اجاره درست باشد نظر به اینکه این انتقال برخلاف مادۀ ۱۹ از قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ صورت گرفته فاقد ارزش و اثر قانونی است و عمل حقوقی که برخلاف قانون باشد واجد اثر نیست؛ بنابراین با توجه به مراتب یاد شده تجدیدنظرخواهی غیر وارد و با هیچ‌یک از شقوق مادۀ ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اجرای قسمت آخر مادۀ ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یدالله نوری- مستشار دادگاه- مهدی صاحبی

[۱]. همان، صص ۱۸۱- ۱۸۲٫